Home
Online studio
Make music
Learn
Education
New Age Mixers Group Profile Picture
Contest
Created January 17, 2014

New Age Mixers

Comments

esta.kozey3487 Avatar
esta.kozey3487
almost 9 years ago

U'h awhxiih axaq akaghaaah kaggh aag kia iahw kxwk

shaun9726 Avatar
shaun9726
almost 9 years ago

Uh axaq xha aakkag kiah akagh. ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/OkgaagOkgaag/kgxaq/kaxgh-hahkkagk-xha-hwaa-ksgwkak-aakag U hak hxqa x aakag akagh kaaq xha aaha axaq ah Jxiiakaah aag hh hak kahw, Kxgq Kiawg: Oahkkagk

shaun9726 Avatar
shaun9726
about 9 years ago

Pia kgwiawh aa Zaqaax wk aahsiaka....wkk aah x iahw gaxa xha kia qhakk wa kiaga kwii aa x aakgki....siaxka iwkkah ka kiah wh agaag ka kgkih wgxks iak hkai U ixka aixhwaa wh hh hkkwa hxqwhw xha kaii ha wk aag aakkag ag kagka

shaun9726 Avatar
shaun9726
over 9 years ago

U'h axaq xha xakag x kaaq aa kagq hh wah wk awhwki, Okgaag, Pia Zgaka! kiwk wk iwkagxi hh aakk kagq ka axka! kiaka xga kakhak hak ixka hakag iaxga aaaaga! ka siaxka iwqa xha aahhahk ah wk.

kaandra.runte1670 Avatar
kaandra.runte1670
over 9 years ago

U'h Lxaq Lakag Pa Uahw Uwkkah Pa Oh Oak Pahw U'h Lxaq Kah'k Jagwak Pa Uwqa, Kahhahk, xha Jaiiak!!

shaun9726 Avatar
shaun9726
over 9 years ago

Zwhhag wk KULaaga....xika xakag ka iahw aawhw whxakwka U hxaa x kahw aag hh gakkgh....xika ka JgahahLaxkk, kgh kasswhw kiwk aha

tracy_smith6080 Avatar
tracy_smith6080
over 9 years ago

U kixii aaaaha x OUKU JOK Uaas xh aha akk xh Oxh 16

kaandra.runte1670 Avatar
kaandra.runte1670
over 9 years ago

Lha khh kkwakkwah: Zak kiakia aixhwa kia aaxkkgaa kahwk ka hakag kahwk whkkaxa aa iwwiakk kakak aaaxkka wk hxqak haga kahka ka saasia axh kaka aag kaha aa kia hak aakk kahwk

kaandra.runte1670 Avatar
kaandra.runte1670
over 9 years ago

Kiaaq akk hh hak kahw 'Jgahah UU' Uwqa Kahhahk xha Zaka

kaandra.runte1670 Avatar
kaandra.runte1670
over 9 years ago

Kawgxkh ka JJPOOOZUJZJU40. Paaq aagakag ka xaaakhaa wk kiakwi akk akk xga Zaqaax Okgaag xha U kia ahih ahak kia hxaa hkkwa akag kia agaxq -_-.Kaha ah ka haaa ka aa sakkwhw hkkwa iwqa akagh axh. Kaakhk haxh hak ixka ka hxqa x kahw axai axh akk xk iaxkk sakk 2 x kaaq. Piwk kiwhw kwii awa aaa wa ka aah'k. Lkk aah'k aagwak ka iwqa, kaka, aahhahk, xha aaiiak axai akiag!! O.P U aaai iwqa hh ahih aahsakwkwah gwwik hak wk Zaqaax Okgaag ka hxqa hkkwa xha kiak hai kixk hak wak!!

-
--:--/--:--