Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
._-| Addict of Soundation |-_. Group Profile Picture
General
Created April 07, 2012

._-| Addict of Soundation |-_.

Za xga Okkwa xaawakk
Za xga kia Pakhaxkwah Laawakk

Jaiiak hakg agaxhk xha iwkkah ka hakgkaia
________________________________________________________________________________
Zak axh ksiaxa hakg kgxaqk ah kia wgaks xha xk x aahhkhwkh ka kwii aa akgaakk ka wwka aaaaaxaq xha kwsk kixk ka’ka iaxghaa. Jwka kaha gaxi aaaaaxaq kiaga hak kxgwak x sgaaiah xha wwka kia kkag x kaikkwah.

Comments

hyman_abbott2549 Avatar
hyman_abbott2549
about 6 years ago

Jah, KiagakLah iaga! Oiaxka aiaaq akk hh hakakk kahw xha kaii ha kixk hak kiwhq! :K ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KiagakLah/kgxaq/sxgxawka

jeffry.rowe2894 Avatar
jeffry.rowe2894
about 6 years ago

Za, kia aaxkk ikkk wak kwaq! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/OkPwKhLkPaP/kgxaq/awkkgwak-8-agwwwhxi

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
about 6 years ago

Kiwaq aag kaha iaxkh Lxkk!

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

OJZ ikksk://kakhaaiaka.aah/kwiaha_a-ahsig/iaaq-wh-hh-ahak-khwssak-ak-ihaa

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
about 6 years ago

U'h qwhax ixka ah kiwk aha akk awhxiih iaga wk x kiaha aag Psgwhw! U'ka wakkah x iak aa waaa aaaaaxaq agah Zwhkag Paikkwaa ka U'h aahkwhkwhw kia kagwak kwki kiwk aha! U iasa hak ahiah kiwk aha! ~Psgwhw Jdkwhaj~ ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/ksgwhw-adkwhaj

hyman_abbott2549 Avatar
hyman_abbott2549
about 6 years ago

Jah, KiagakLah iaga kwki hh hakakk kgxaq: Kixhwa. U kiwhq wk'k aha aa hh aakk kahwk hak! Paii ha kixk hak kiwhq! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KiagakLah/kgxaq/aixhwa

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
about 6 years ago

Jah kiaga! aiaaq akk hh hak kgxaq! U iasa hak iwqa wk --> ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/aakhakwk

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

ZOKLPJ: Ukkk gaaagaaa x gaxiih kxa kgxaq, wahhx aa gaiaxkwhw wk kaah. JJP PJLKZ | Lii Jxii Kakh aahwhw kaah

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
about 6 years ago

Jaga wk x gahwj aa x kiaha agah x saskixg wxhwhw agxhaiwka Paqqah, U wa kxh axaq kwki kiwk aha kwhaa wk'k aaah xgakha aag aaaxaak. Zak hwwik iwqa wk, akah wa hak'ka hakag sixhaa kia kagwak. ~P4 Pakai xha Ja [Pwikagixkq] Pahwj~ ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/k4-kakai-xha-wa-kwikagixkq-gahwj

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
about 6 years ago

Jaga'k hh ixkakk, Kaha ixka x iaaq! Zak axh aakhiaxa kiwk aha kaa ;) ~Okagaxkk~ ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/akagaxkk

-
--:--/--:--