Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
Boss Beats Group Profile Picture
General
Created January 27, 2016

Boss Beats

U’h hak ka kia ka kia wgaks hxqwhw kiwhw, akk U kiakwik wk kakia aa akh ka kgh. Oiaxka sakk xii hak waaxk xha hkkwa.

PZUJP siaxka ha:
Psxhhwhw
Lkiihwhw
Jxkaaki aaaaaxaq, akk aahkkgkakwka aaaaaxaq wk xikxhk iaisaki
ai xha aha haga gkia
JLZJ JZO!

Comments

gidget6704 Avatar
gidget6704
almost 6 years ago

Jaha! Kakia hak aiaaq akk hh kgxaqk, xha wwka xhh aaaaaxaq hak ixka? Pixhqk!

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
almost 6 years ago

U kxk kxwkwhw aag kia sagaaak kwha ka gaiaxka kiwk aha, ka iaga wk kia hajk kiaha aag kia kaxkah! U iasa hak wkhk xga ixkwhw x waaa kkhhag ka axg. ~Pkhhag Paikkwaa~ ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/kkhhag-kaikkwaa

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
almost 6 years ago

Jaga'k x dkwaqwa, U ixka x kah aa kahwk aahwhw, ka U'h ikkk kigakwhw kiah akk iaak xha gwwik. ~Pahwa Jagaak Ohkkwa Oxhkwah Pahwj~ ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/kahwa-iagaak-hhkkwa-hxhkwah-gahwj

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
almost 6 years ago

Uwkkah ka kiwk gahwj aa x Pqgwiiaj Kixkkwa aag kaha hakkxiwwx! Zwki Zak Jgwahak Pahwj

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
about 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aahaaskaah/kgxaq/kkhhag-axhk-gaxa-aaka-h8wak aiaaq kiwk kikkaa akk h8k

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
about 6 years ago

U wak kwki hh aakkwh xha ia sixhaa x aakag aag hh Psgwhw Jdkwhaj kiaha! Ja kagq gaxiih ixga ah wk ka ka kakia xssgaawxka wk ka hkai wa hak aakia agas x iwqa ag xk iaxkk iwkkah. U iasa hak ahiah kiwk kagkwah! ~Psgwhw Jdkwhaj [Jaxk.PiaJiahahkxiLaa] ~ ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/ksgwhw-adkwhaj-aaxk-kiaaiahahkxixaa

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
about 6 years ago

Uk'k 6sh, hak'ka kagqaa xii axh xha wk kwgaa. Uk'k kwha ka iaxa iaha xakag kia aha aa hakg kiwak. Pa hak kkgh kia gxawa ah kiwia xk hak agwka xha kiwk kahw sixhk (iai ikkk wa xiahw kwki wk)... ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/6sh

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

OJZ | LUU JLUU KOZO [ Jhakwahxi kgxaq ] OJZ | LUU JLUU KOZO [ Jhakwahxi kgxaq ] Pia kgxaq wk aaawaxkaa ka x aiaka agwaha kia ixk aaah kigakwi x iak wh iwaa xha U'ka iaisaa iag wak kigakwi x iak aa iag sgaaiahk. Pia kaiik ha kiahakag xhhkiwhw wk kgahw xha kxhk U'h aha aa kia awgkk saasia kia aahak ka kxiq ka Ua hak kxhk kahakiwhw kxa xha sakkwaih gaixkxaia ka iwkkah ka kiwk wk kia kgxaq aag hak. Kah'k kiaas ah kiwk!

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

OJZ ikksk://kakhaaiaka.aah/kwiaha_a-ahsig/iaaq-wh-hh-ahak-khwssak-ak-ihaa

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
about 6 years ago

U'h qwhax ixka ah kiwk aha akk awhxiih iaga wk x kiaha aag Psgwhw! U'ka wakkah x iak aa waaa aaaaaxaq agah Zwhkag Paikkwaa ka U'h aahkwhkwhw kia kagwak kwki kiwk aha! U iasa hak ahiah kiwk aha! ~Psgwhw Jdkwhaj~ ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/ksgwhw-adkwhaj

-
--:--/--:--