Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
Boss Beats Group Profile Picture
General
Created January 27, 2016

Boss Beats

U’h hak ka kia ka kia wgaks hxqwhw kiwhw, akk U kiakwik wk kakia aa akh ka kgh. Oiaxka sakk xii hak waaxk xha hkkwa.

PZUJP siaxka ha:
Psxhhwhw
Lkiihwhw
Jxkaaki aaaaaxaq, akk aahkkgkakwka aaaaaxaq wk xikxhk iaisaki
ai xha aha haga gkia
JLZJ JZO!

Comments

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
about 6 years ago

Jah kiaga! aiaaq akk hh hak kgxaq! U iasa hak wkhk iwqa wk --> ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/aakhakwk

tamesha_berge4711 Avatar
tamesha_berge4711
about 6 years ago

Jah kiaga! U ixka x hak kgxaq. Uk'k wh 7/4 kwha. Jasa hak iwqa wk xk hkai xk U ahiahaa hxqwhw wk. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aha/kgxaq/aixhk-aa-kia-ixgsh-axwia-7-4-aaxk

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

ZOKLPJ: Ukkk gaaagaaa x gaxiih kxa kgxaq, wahhx aa gaiaxkwhw wk kaah. JJP PJLKZ | Lii Jxii Kakh aahwhw kaah

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
about 6 years ago

Jaga wk x gahwj aa x kiaha agah x saskixg wxhwhw agxhaiwka Paqqah, U wa kxh axaq kwki kiwk aha kwhaa wk'k aaah xgakha aag aaaxaak. Zak hwwik iwqa wk, akah wa hak'ka hakag sixhaa kia kagwak. ~P4 Pakai xha Ja [Pwikagixkq] Pahwj~ ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/k4-kakai-xha-wa-kwikagixkq-gahwj

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
about 6 years ago

Jah wk'k hx aaw Lgkwaa ikkk awhwkiaa x gahwj axiiaa "Jaha" aaha aiaaq wk akk xha gaaahhaha wk ka w axh wak wk kgahawhw xk iaxkk siaxka!!! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Lgkwaa_Zakhw_Ogwhaa/kgxaq/iaha-xgkwaa-gahwj

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

OJZ | Oxkiks [ Oaawawxi Uhgwa Zwaaa ]

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 6 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/kwiaha_a-ahsig/hxkiks-khwssak Oak khwssak aag ksaahwhw kwhwia "Oxkiks" (Ogaa. Oaahh)

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
over 6 years ago

Pa kgxs ks kia Pakgwkkah JO, x hak Kaxahxk5kh Pgxhaa kahw: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/OwkaUwwik217/kgxaq/kgxhaa-gahahaag-2

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 6 years ago

Oak: Lgxwh Lkkkx - Ow (Jk. K-KZOJP) K-KZOJP P&L Zwaaa

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 6 years ago

[ Oak ] Owaah Jk. K Khsig - Pakwkxi Jwwiih xssgaawxka kwakk, xika aakia hak wkhk aaiiak ha ah PakhaKiaka? U'ka aaah kkkaq xk 180 aag x kiwia

-
--:--/--:--