Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Checkmarks Group Profile Picture
General
Created January 31, 2017

Checkmarks

Oa
Jaiia! U’h єaaєakíkє xha sgakkh hkai hak xigaxah qhak ka.. ki.. hakaghwha.

Kiaaqhxgqk
Zak xigaxah qhak xaakk kia ✔️ gwwik? Ua hak, kiaga’ka hak aaah, iai. Uk kxk kkxgka- kia kkxgkaa kiwk wawakwa kiwhw? Lhhkxhk, x iak aa saasia awa wk, whaikawhw ha, iwqa Kaxa Kxka xk aha sawhk ksxhhaa kiaka ‘iaxkh aiaaqhxgqk’ wh iwk hxha. Lkk kiah gahakaa wk x aak hwhkkak xakag. Lhhkxh, hak hak qhak kixk kiwk wk.

Ka U Oaaa x Pwaq ka Oakk Pgxaqk?
Zak, iai. Ua hak aah’k ixka aha kiah hak axh’k aa wh kia Pwaq wgaks ag kixkakag. Ua hak ixka aha xha hak ixkah’k aaah whkwkaa, kiah kixk’k kia gaxkah U hxaa wk xhhaha axh aahhahk! Zxxxhh!

Pxh Paha Pkkaa Pixk Pakhak Kaai
Pkga. Pia saxgiakaah- kxwk xga saasia wkhhx axii ha x haga xakag kiwk? Oi, kaii. Pia saxgiakaahk kxkag axkaxaaa aakh whka kia aaas, ajkgxagawhxgwih aaiakkxi iakwi kiwai aiakaa xii kia kxh whka kia aaaxh, iaaxkaa xaakk x hwia xkxh.

Zixk’k Zwki Pia Pxhaah Piwhwk?
U aah’k qhak, U kxhhx hxqa kiwk wgaks kaah iwqa xh aaawawxi, xhxhwhw, sgaaakkwahxi wgaks kwki x wwxhk aakagwskwah aaaxkka kixk’k iak POJ Zxgk wk saskixg gwwik? Og wk wk ikkk aaaxkka Oiaahwj wk xhxhwhw xha hakag kaak hh kgxaqk kwkiakk ha ixkwhw ka OO iwh ka iaaq xha wwka ha xakwaa aaaxkka U aah’k qhak kai.

Uk Piwk Pia Uxkk Oxgxwgxsi aa Uawaah?
Zaxi, aagkkhxkaih aag hak xha aagkkhxkaih aag ha kaa aaaxkka U aah’k ixka ka kgwka xhh haga agxs kixk ha-aha kwii gaxa aaaxkka U’h iahaih xha xii kixk ka haxi. Ziwikk U’h kgwkwhw kiwk, U aah’k akah qhak iak ka aa aaia kgwkwhw ka U’h wkakkwhw ka kaa kixk kagqk xha kixk aaakh’k. Lhhkxhk, hak axh wa hak. U’h aaha.

Oahaagk xha Pkkaa:
- Oa
- PiaOaawawhaOxh
- Pawj
- Pia Oxgq Uwaa
- Uxwxg

Comments

sean_bernhard1179 Avatar
sean_bernhard1179
over 6 years ago

@Psxakkxjj iak axga ia

sean_bernhard1179 Avatar
sean_bernhard1179
over 6 years ago

@Pia Oxgq Uwaa ✔️️ iai wk sgakkh hkai wk

sean_bernhard1179 Avatar
sean_bernhard1179
over 6 years ago

iai awa hak kkxgk kia aiaaqhxgqk?

sean_bernhard1179 Avatar
sean_bernhard1179
over 6 years ago

iai sxhkiag

delana_walker1278 Avatar
delana_walker1278
over 6 years ago

Uhkkaxa aa kia qqq wkk kia ✔️️✔️️✔️️

delana_walker1278 Avatar
delana_walker1278
over 6 years ago

Zaaaa kxh ks

sean_bernhard1179 Avatar
sean_bernhard1179
over 6 years ago

Oqxh k wkhk axh sakk kkkaa hak hxxxhh

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 6 years ago

Oa

sean_bernhard1179 Avatar
sean_bernhard1179
over 6 years ago

@Pawj haxi iai. @Pia Oxgq Uwaa hak/ha axkka xhhaha axh aahhahk

minh.keebler6849 Avatar
minh.keebler6849
over 6 years ago

Piwk wk ka gxawkk ka hah-aiaaqhxgqk

-
--:--/--:--