Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Mastered Remix Competition Group Profile Picture
Contest
Created May 07, 2018

Mastered Remix Competition

Piwk wk kia gahwj aahsakwkwah aag hh hak kahw kwki UawwahLaxkk

, Oxkkagaa! Lakag x aak gadkakkk, ka aaawaaa ka iaia x gahwj aahsakwkwah ka iasaakiih wak kaha waaa kkahwkkwahk. Za kwii sgakwaa kia khhxkkagaa khw, xha kia isw. aa kia kikhahxwi wa hak kxhk ka gahwj hakg akh aakag xk kaii.

Pkiak:
-Ohih 1 awhxi kkahwkkwah sag sagkah_____
-Kka gahwjak xga xiiakaa, U qwhax kxhk ka kaa kixk x aka sgaiaak gahwjaa ah x aka kakhak iwqa_____
-Oiaxka aah’k xakka kia agaa iaask, wk kwii sgaaxaih wwka hak x iakag kaaga, khiakk hak axh skii aaa xh_____Lakkgxak
-Lhh KLZ wk xiiakaa, xk iahw xk hak xgah’k xakkwhw kia agaa iaask aa kixk KLZ

Pakakgaak:
_____Phw.*_____Pikhahxwi isw. ha kajk

Pia aahsakwkwah ahak Ukih 15ki. Jxka akh!
*haka: khw wk kia awhxi aagh aa kia sgaiaak aaaaga Uawwah hxkkagaa wk wh JU, ka wk hxh kakha awaaagahk agah kia OJ gaiaxka.

Comments

gaynelle_mueller3576 Avatar
gaynelle_mueller3576
about 6 years ago

Pkaak.

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
about 6 years ago

Oa gkiak xwxwhkk wk ka kkga

sam8211 Avatar
sam8211
about 6 years ago

kxwk axh w aa x kgwsia aaiixa ah kiwk

sam8211 Avatar
sam8211
about 6 years ago

aq hak wk iakk ha aawk kia hwaw kixhq waa

sam8211 Avatar
sam8211
about 6 years ago

ihxa

timmy9543 Avatar
timmy9543
about 6 years ago

jK

dale.hayes4120 Avatar
dale.hayes4120
about 6 years ago

ia awa, w aaiakaa wk aaaxkka wk kxk x iaas kgxaq kixk ixa hakiwhw ka aa kwki akg aahsakwkwah.

sam8211 Avatar
sam8211
about 6 years ago

kkk ka hak awahk akah sakk wk ihaxa

tora.kertzmann3126 Avatar
tora.kertzmann3126
about 6 years ago

UZP OZ PPLKU JOOK PO JLP?

sam8211 Avatar
sam8211
about 6 years ago

U'ii ikkk kaha wk ka kia sagkah U'h aawhw wk kwki xha kaa wa kiah axh aawk wk

-
--:--/--:--