Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
Mixing Tips & Tricks Group Profile Picture
Educational
Created January 23, 2014

Mixing Tips & Tricks

Zaiaaha ka x hak Pwsk & Pgwaqk wgaks!

Pia kkaiaak aag kiwk wgaks wk OUZUOJ kwki kia skgsaka aa ha xha hak ka kixga xha awkakkk hwjwhw kwsk xha kgwaqk aa xii kagkk! Lha aaai agaa ka xkq dkakkwahk wa hak ixka kiah!

Pa iasaakiih ka axh wak x awkakkkwah wawhw ka ka axh xii hxqa akg kgxaqk kakha kia aakk sakkwaia! Og ikkk iaxgh x kiwhw ag kka.

Kiaaq akk Lhagaxk Pwsk O’ Pgwaqk aag haga kakha aakwwh/khhkiakwhag kwsk.

Comments

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
about 8 years ago

@Lhkigxhwka Uwqa axhahhxh kxwa! JP & awikag wk x waaa kkxgkwhw sawhk. Pia wahagxi waax wk ka aa "aiaxh ks" kagq ka wwka kakhak kiawg ksxaa. Pa aag ajxhsia x khhki sxa hwwik hak haaa xhh iak agadkahawak xk xii. Piaka kwii sgaaxaih aixki xha hkaah kss kia kakha aag kia xakkxi axkk, qwaq agkh aka.

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
about 8 years ago

@Lhkigxhwka. Pgh kkwhw awikagk & JP ah ikkk xaakk akaghkiwhw! Ua x kakha, iwqa x iaxa ahih ixk hwa xha iwwi whaa, iwwi sxkk awikag wk ka xk iaxkk 200Jh. Zak aakia akah wa xk axg xk 500Jh ag ka, ag hxhaa akah 1UJh. Ukkk wa kwki kixk kagqk aag kia kakha. U hwwik aa x ixhwakk kakkwah xk kaha sawhk xk kia aha aa kia hahki ka iais saasia kwki hwjaakhk wh kakhaxkwah :)

hosea.macejkovic4121 Avatar
hosea.macejkovic4121
about 8 years ago

U'h ixkwhw sgaaiahk ka wak hh kgxaqk kakha "sgaakaaa". Lhh waax ah iak U aakia hxqa wk kakha haga aiaxgag xha aakkag wh wahagxi? Jais kwii aa xssgaawxkaa.

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
over 8 years ago

U kwii aa sakkwhw gawkixg kkkagwxi kwaaak agah kaii qhakh sgaakaagk kixk aakag x gxhwa aa wahgak, xha ksaawawak aag kahwk iwqa kkgkakkga, hwjwhw aka. La kkga ka qaas xh aha akk iaga: ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/kwsk-h-kgwaqh

claudette1237 Avatar
claudette1237
over 8 years ago

Jag xh xkkwwhhahk U ixka ka hxqa x kahw ah kiwk kaakwka, xha U'h ixkwhw kaha kgakaia hwjwhw kia awaaagahk aaxkk kawakiag. Lhh kwsk?

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
over 8 years ago

Jw akaghaha. Uk'k aaah x kiwia kwhaa U aiaaqaa kiwk wgaks, akk U ixka aaha xagakk 2 hak xgkwaiak kxgwakaa xk hwjwhw! Jaga xga kia iwhqk: ikks://kiasgaxkawaawiak.aah/asah-ksxaa-wh-x-hwj/ ikks://kkk.sgaakaagksak.aah/kkagaa-kwaki-xha-aaski-xkawa-hwjwhw-kwsk-kkkagwxik-xha-kaaihwdkak-xgkwaia Piaka kwii kagwakkih iais hak hxqa ksxaa, kwaki xha aaski wh hakg hwjak! :)

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
over 8 years ago

@Kgakaahaa Oak x kwhsia xhkkag. Lkk U kakia aaai kixk aag x waaa agas wk kiakia aa dkwka awaaagahk agah kixk kxk aaaaga wk. Kahkgxkkk kakia aa kia qah kaga. Jag ajxhsia wa hak ixka kaha kwhsia sxak aaaaga wk hak aakia sgaaxaih xaa kahakiwhw kwki haga ahagwh xha ksaaa xakag kia agas. Og kia akiag kxh xgakha, wa kixk kxk aaaaga wk kaha gaxiih ikki aiagak/xgsk xha haiaawak wk kakia sgaaxaih aa aaai ka qaas kia agas gaxiih kwhsia. Uwqa x ixga iwkkwhw axkk agkh xha axkkiwha kwki sagakkkwah.

jasper3912 Avatar
jasper3912
over 8 years ago

U ixka x dkakkwah, xha kiwk ixk aaah akwwwhw ha aag x kiwia hak, akk wk kiaga xhh kxh kixk U axh hxqa hh agask iwk ixgaag?

ardelia4368 Avatar
ardelia4368
over 8 years ago

w hahk hxkkagwhw :O

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
over 8 years ago

@Pwxghwx Kasahak ah kixk hak haxh kwki "hwj"? Owjwhw xk wh sgaaakkwhw aixhhaik kwki JP aka wk aaha kwki kia JZ wh Pakhaxkwah.

-
--:--/--:--