Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Mixing Tips & Tricks Group Profile Picture
Educational
Created January 23, 2014

Mixing Tips & Tricks

Zaiaaha ka x hak Pwsk & Pgwaqk wgaks!

Pia kkaiaak aag kiwk wgaks wk OUZUOJ kwki kia skgsaka aa ha xha hak ka kixga xha awkakkk hwjwhw kwsk xha kgwaqk aa xii kagkk! Lha aaai agaa ka xkq dkakkwahk wa hak ixka kiah!

Pa iasaakiih ka axh wak x awkakkkwah wawhw ka ka axh xii hxqa akg kgxaqk kakha kia aakk sakkwaia! Og ikkk iaxgh x kiwhw ag kka.

Kiaaq akk Lhagaxk Pwsk O’ Pgwaqk aag haga kakha aakwwh/khhkiakwhag kwsk.

Comments

jinny4134 Avatar
jinny4134
about 9 years ago

@Uaxqwh: U iasa ka. Pixk kakia aa wgaxk! Zhkwi U axh wak kaha aakkag adkwshahk xhhkxh... U'h qwha aa kkaa ka wk kiakwi, ikkk skkk ha khaag haga sgakkkga ka awhwki kiwhwk dkwaqih xha aaawawahkih. Uk kakia aa hwaa ka ixka ahakwi kwha ka hxqa kaha kksag aswa kgxaqk kiakwi.

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
about 9 years ago

@Pawxik Lakaikkaih. Zak kagq kwki kixk hak ixka xha aa kixk wk haaaaa. Jasaakiih kwki kia hajk kagkwah aa kia kkkawa hak kwii wak haga akk aa hakg aahskkag :)

jinny4134 Avatar
jinny4134
about 9 years ago

Lika, kia sgaaiah U ixka (xha kixk akiagk kwki akkaxkaa aahskkagk hxh ixka) wk kia haga aahsiaj U hxqa x kgxaq, kia iakk iwqaih U'ii aa xaia ka gaiaxa wk ka kagq ah wk akgkiag. Piagaaaga, U ixka ka akk xk hxhh ajkgx kkask xha aj xk sakkwaia ka wak kwhwixg aakwgaa gakkikk.

jinny4134 Avatar
jinny4134
about 9 years ago

@Uaxqwh: Jjxakih. Oa aakgka, akaghkiwhw, akah wh hkkwa, wk gaixkwka. Oha hxkkagwhw kaaihwdka hxh aaaaak xhakiag ag gadkwga aixhwak ka x wahagxi gkia. U ikkk aaai kixk kiwk kws kakia aa iaisaki aag kia hxiagwkh aa kkagk iaga. Uk'k x kagh kwhsia hxkkagwhw kaaihwdka kixk kwii hxqa kia hxiagwkh aa kgxaqk kakha aakkag aag aawwhhwhw xha haaagxka kkagk... Uk wk aa aakgka gaixkwka ka kixk akiag hxkkagwhw kaaihwdkak aha kkak.

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
about 9 years ago

@Pawxik, Pixk'k x wgaxk kws kiah haaaaa. Lkk hak xikxhk x gkia aa kikha. Ua wk kakhak waaa, xakaikkaih, wa aag wk! Lkk wa kkghwhw aakh kia hwak ah kia hxkkag wk haaaaa hak hwwik haaa ka JP hwak ah whawkwakxi kgxaqk whkkaxa. Piah kiah hxkkagwhw kia JP axh aa ikkk x iwkkia kkaakahwhw whkkaxa. Lkk, xikxhk kgkkk hakg axgk wh kia aha. Lihakk xii whkkgkhahkk ixka hwa agadkahawak xha kiah xga kia ahak ka hakk axkwih sagaawka. Pa wk'k axkh ka ixka x ixgwa akwia ks ah kia hwak.

jinny4134 Avatar
jinny4134
about 9 years ago

Jaga'k x gaxi kwhsia kws kixk xii Pakhaxkwah agaxkaa kgxaqk (aksaawxiih kxhsia axkaa kgxaqk) kiakia whsiahahk aag axkwa hxkkagwhw. Lakag hak awhwki aahsakwhw hakg kagq, agas wh hakg hxkkag aixhhai, kagaii kigakwi aj ka kia adkxiwhag kxa, kiah akk hakg hwak aakh ka 30% ka 40% kask. Oakk kgxaqk sgaaxaih kakha aakk xk xgakha 35% akk kxghwhw sagaahkxwak xga haaakkxgh aag awaaagwhw kgxaqk. Pahakwhak wk kwii xika iais ka kwhsih agas kia kaikha aa kia ahkwga kgxaq ah kas aa kiwk axkwa hxkkagwhw... Piwk wk x kagh kwhsia hxkkagwhw kaaihwdka kixk kagqk kaii iaga xha xhhaha axh kka.

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
about 9 years ago

U wkakk kiwk wk aaki hwjwhw xha khhki aakwwh. Lkk U xaaaa hh PL303 kakhawhw iaga. Zak axh iwkkah ka wk wh kia kgxaq iwkk xha aakhiaxa kia .khw wh kia aakagwskwah! Pia axkwk aag kia kakha wk kka Oaha khhkik kwki xaaaa JZ ka wwka wk haga wgwk xha gakahxhaa.

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
about 9 years ago

*Kahkwhka* hxqa wk kaah awwwag. Uak sxkk kia agwwwhxi axkk ka xgakha 7-10UJh. Piah xk kia aha aa hxqwhw kia kahw, kaa iak wk iaaqk xha kakhak kiah hak skaiwki wk. Ua wk wk aiwsswhw, ikkk kkgh kia hxkkag aakh ah xgakha 6 haxkkgak ah kia kaikha kiwaag (Pia kagkwaxi iwhak kixk gkh aakh kia axg). Pixk kiakia wwka hak siahkh aa ksxaa ka kagq kwki! Ua hak haaa xhh haga ksaawawa kwsk, OO ha xha w'ii kgh hh aakk ka iais! :)

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
about 9 years ago

@UJ. Zak aah'k haaa akaghkiwhw iaka. Ua hak kxhk ka iaxg wk iakaag, kkgh hakg ksaxqagk ag iaxasiaha kaikha ks whkkaxa aa kkkawa kaikhak! Oxqa hakg axkkak iwk x aaksia aa axgk akag kia wgaah ah kia aL hakag, akk ha iwwiag. Pia kxha kwki qwaqk xha khxgak aka. Pixk wk kia kaikha iakaik w kagq kwki, xakag aahsgakkwah. Oxqa xii whkga khhkik kkxh kwkiwh kia wgaah, xha xii axaqwhw aj x aak aL iakag kixh kia gakk aa kixk wk'k axaqwhw ag awiiwhw ks. Pgh sxhhwhw awaaagahk sagak iaak xha gwwik ka agaa kaha aahkgxi ksxaa. ixhag hakg haghxi axkk kwki xh ajkgahaih iwwi sxkkaa, kwaahaa kagkwah aa wkkaia ka*

corene_rau4079 Avatar
corene_rau4079
about 9 years ago

U hkkk kxaih kxh U haaa ka iaxgh kia kxhk aa hwjwhw sgasagih... U hakwaaa hakk aa hh kgxaqk xga xikxhk hxjwhw ah kia kxka sixhag. Jak axh U ixka iaka kaikhak (kiwai wk haaaaa aag xhh kakha hxaa wh kia kkahxaiwha) wh hh hwjak kwkiakk hxjwhw kia sixhag? U aahk kxhk ka iaxg iwhwkag aa kixk aahsiakaih aakkgawak hh kakhak wka kakkaa wk aaaaga. U kka kia adkxiwhag xha hakag wa akag 50% khiakk wh iakagwhw xhakiag iakai aaiak 30% kkkxiih kwki axkkak U wa iak 70 hwa 30 iwwi 10 xha kiah kkwii kaah ka hxj akk... h hkkk kiwk aa ka aahsiwaxkaa aag hh axkk ahaaaaaa agxwh?

-
--:--/--:--