Home
Online studio
Make music
Learn
Education
OPPOSITES Remix Contest Group Profile Picture
Contest
Created May 31, 2013

OPPOSITES Remix Contest

ZUOOJP JLP LJJO LOOOZOKJK

Kahwgxkkixkwahk Paxh Jajj, hak xga kia kwhhag aa kia OOOOPUPJP PJOUZ KOOPJPP! Zak’ii aa aaxkkgaa ah hh ksaahwhw gahwj JO!

Uhaaghxkwah xaakk kia gahwj kwii aa gaixhaa ka hak kiagkih. Pixhqk akaghaha aag sxgkwawsxkwhw, U gaxiih ahiahaa iaxgwhw hakg kkwkkk!

U’h wawhw ka iaxka kia kahw kkahk ks, aaai agaa ka aa kixkakag hak’a iwqa kwki kiah. Zia qhakk, hxhaa U hwwik kxqa hakwaa ;)

aakhiaxa kia kahw kkahk iaga!
OJKULJUPJ: ikksk://kkk.haawxawga.aah/aaiaag/hj27a86ah73a0/Ossakwkak_kkahk

KPOOLOZ: ikksk://kkk.agasaaj.aah/ki/7ig433aaiak8ikw/LLLLg7g3ahZhxPJZi0_77ag1x?ai=0

Comments

providencia_lesch6915 Avatar
providencia_lesch6915
over 8 years ago

U aaik kixk Jxhag aakagkaa kia kwh haga kixh xhhaha aika, akk aahwgxkk xhhkxh, Paxh. :)

ona2892 Avatar
ona2892
over 8 years ago

Pixhqk kiwk gaxiih haxhk x iak! :K

julene6545 Avatar
julene6545
over 8 years ago

ka ixka x kwhhag! aiaaq wk akk wkhk :)

lurline4790 Avatar
lurline4790
over 8 years ago

Zak kiakia hxqa xh xhhakhaahahk kixk kakwhw wk gaxah

ona2892 Avatar
ona2892
over 8 years ago

Oh gahwj wk awhwkiaa! ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/kaxhaajj/kgxaq/xiixwga-assakwkak-kaxh-aajj-gahwj

julene6545 Avatar
julene6545
over 8 years ago

OOUKJ

ona2892 Avatar
ona2892
over 8 years ago

U iasa U awhwki hwha wh kwha. Uk'k x kgaswaxi iakka gahwj. Jwkiag kxh, U'ii kkwii kixga wk. :)

jesica1633 Avatar
jesica1633
over 8 years ago

U kiwhq U kwii hxqa xhakiag gahwj a:

lurline4790 Avatar
lurline4790
over 8 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/axhagka/xiixwga-assakwkak-axhag-gahwj

julene6545 Avatar
julene6545
over 8 years ago

wgaxk kkahwkkwahk ka axg wkhk! w kah'k aa wwkwhw xhh aaawawxi aaaaaxaq khkwi Oxgai ka siaxka, aah'k aa xagxwa ka kka xii aa hakg kwha ka hxqa kiaka gahwjak.

-
--:--/--:--