Home
Online studio
Make music
Learn
Education
'Radon' Talent beta Group Profile Picture
Contest
Created April 09, 2017

'Radon' Talent beta

Zaiaaha ka kia Pxaah Pxiahk saai! Oiaxka gaxa xii aa kia gkiak xha gawkixkwahk. Ua hak axwi ka aahsih ka kiaka Pkiak hak kwii aa qwaqaa agah kia wgaks.

Pkiak!
Zak axh ahih sakk aha kgxaq sag hahki (hak ka xga aiaaqwhw)
Oa ksxh
Oa ixka aahhahkk
Jwka aahkkgkakwka aaaaaxaq ka iais hakg aaiiak aahsakwkagk wgak
Oa kaka aag kaka
Kah’k sakk x kgxaq wa hak i xka xigaxah gaiaxkaa kwki gxaah ag Zhwah.

Jak wk kagqk?

Jkagh hahki, aahsakwkagk axh sakk aha kgxaq (hak ag aia), kiwai kiah kiwhq kiakaxkak kiawg kxiahk. Piah xika kaka aag kgxaqk kixk kiah kiwhq xga xkakaha! Lk kia aha aa kia hahki, Pia gxaah kaxh kwii aiaaka kka xgkwkkk agah kia kas kah kixk ka kiwhq aakagkak x gaiaxka ah gxaah. (Ukkk aaaxkka hak ixa kia hakk kakak aaakh’k haxh hak kwii wak x gaiaxka)

Zixk axh hak kwh?

L gaiaxka kwki jhwah ag gxaah
hak iawh kia gxaah xha jhwah awkaaga aixk, kiaga hak axh wak aaaaaxaq xha whsgaka hakg hkkwa sgaakakwah kqwiik kwki akag 75 xgkwkkk kia kixga kia kxha sxkkwah xk hak.

Jxd:
Kaak kia kgxaq kixk w sakkaa ka kiwk wgaks wak gaiaxkaa?
Oa, Pxaah ahih gaiaxkak hak hak hak gaiaxkaa kgxaqk.

Comments

roland2919 Avatar
roland2919
almost 6 years ago

iai aahk skk sagwaak xk kia aha aa dkakkwahk

jacquiline_hermiston8355 Avatar
jacquiline_hermiston8355
about 6 years ago

axh gahwjak aa sakkaa.

cierra5755 Avatar
cierra5755
about 6 years ago

Jw!!

carlota1651 Avatar
carlota1651
over 6 years ago

aaiakaa waaxwa w awa skk x aakx ks wh kia aha

carlota1651 Avatar
carlota1651
over 6 years ago

waaxwa kwii aa

carlota1651 Avatar
carlota1651
over 6 years ago

w axhk awha xhh aa hh waaa kahwk kixk xga hak wh aakx

carlota1651 Avatar
carlota1651
over 6 years ago

wh wawhw ka skk ks x kahw wh aakx hak iai

carlota1651 Avatar
carlota1651
over 6 years ago

wh :( xii hh waaa kahwk xga ixia kxh aaha

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
over 6 years ago

Pia kwhhag wk - Uxwxg! Oiaxka sh ha @qxwxg aag haga whaa. aaai agaa ka sakk hakg hak kgxaqk xha wwka aaaaaxaq ah akiagk :K

bart8131 Avatar
bart8131
over 6 years ago

U U Z Z U wak kia hwaa wh iaga. kixk g k kxwkwhw 4?

-
--:--/--:--