Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
almost 8 years ago

@Khsgxkahwa (L.U.L) Kaa Pawxik. Uxaaik kaha ka kaiaak aagkxwh hkkwa ka iaxkwih kxgwak x kaiaakaa xkawahaa. Ua kiah kaga kxgwakwhw, aag ajxhsia, kakk aaxkk iws ias axhk, kiah kakiah'k xwh ka gaiaxka xh xhawahk ixhh JO. Pia kiaia sawhk wk ka qhak hakg xkawahaa. Lika, ha awkgaksaak ka hakg kwakk, akk wh hkkwa, kih aaak wk hxkkag iak hxhh aaaqk, saahk ag kixkakag kahaaha ixk aaha. Pia waxi aa x gaaaga ixaai wk hkkwa, hak iwkagxkkga. U qwhax wak kiaga hakg aahwhw agah akk hak kaah ka aa xwhwhw xk kia kgahw kxgwak aaxga kwki hakg kwakk.

jinny4134 Avatar
jinny4134
almost 8 years ago

**Lika, waaa hkkwa wk kkaiaak (kia hwjwhw xha hxkkagwhw xga hak), ka hak aakia hwkk xgaxk kixk hak ixkah'k ajsiagaa hak ag kixk aakia ixka sakahkwxi. Jaxkh hakxi hkkwa xha ixhh aakia awk kixk awii, kwhaa kiaga'k kaha kwaa gxhwwhw kkhiak xha gxkiag "gakwi" dkxiwkwak, hak kiaga xga hxhh kkaaakkaki xgkwkkk wh aaki. Uaas ajsiagwhw xha wa aag wk! Kah'k iwkkah ka xhhaha whaikawhw hhkaia kia kaiik hak akiagkwka.

jinny4134 Avatar
jinny4134
almost 8 years ago

@Kakhwa: Uhaaaa. Zak'ga x kagh xaaahsiwkiaa xgkwkk iaga xha U'h kkga ka xii gaksaak kixk. Uk kxk hakkih x sgaawhw dkakkwah, hak kxhwhw kixk U kiwhq kixk kxh xk xii, akk ikkk hxqwhw kkga hak aah'k kiwhq kixk kxh awkiag. Oiaag saasia xha xaaahsiwkiaa xakikk kakia aa waaa ka iaxgh agah. U haxh kiaga'k kaha xgkwkkk iaga kia ixka kgwkkah ikhagaak aa saahk, kgwkkah aaaqk, aahkgwakkaa ka kawahaa, ixka hxaa ikhagaak aa sxwhkwhwk, aakwwhaa aag akag kka kiakkxha sgaakakk, xha ixka hxaa ikhagaak aa hkkwa kgxaqk. U axhhak whxwwha x aakkag wxkwa aag xgkwkkwa kxiahk xha kiagaaaga sgaaaa aag x awk haga. **

mauricio.mccullough6567 Avatar
mauricio.mccullough6567
almost 8 years ago

ZZ

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
almost 8 years ago

** U aah'k aixwh ka aa xh ajsagk, akk U aa qhak U ixka x iakai iaxa xaakk kkkaa xha qhak kixk wk waaa xha kixk wkh'k. U qhak hh hkkwa kkwii ixk x iahw kxh ka wa, akk wk ixk xigaxah aaha xiahw dkwka axg. Pa kgkkk ha, U qhak kiaka wkhk kwii aa xaia ka kaasa akk waaa kkhak, akk U gaxiih aa iasa kiah iaxgh ka aa x iak haga agwkwaxi kixh U qhak kiah kahakwhak xga

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
almost 8 years ago

Uk'k xii waaa kxhwhw aaaxkka kiah'ga hakhw kiah aah'k ixka kia ajsagwahaa ka qhak waaa hkkwa. Zaii, U ahih ksaxq aag hhkaia ah kiwk, akk U wak xh Lgkwkk kwwhaa kaOL hkkwa, U awwkgaa akk kigaa xgkwkkk kia U qhak kakia wgak kagh dkwaqih aaaaga kiah awa, xha U'ka wak ixaaik xaaaskwhw kgxaqk kixk U hxkkagaa whaikawhw aha U sgaakaaa. Lika, kia xkagxwa xwa aa sgaha aixhhai akhagk (ahak kwki xgakha 100q ZakPkaa kkak ag haga) xga akhaa ah saasia hakhwag kixh 25. Pia hakhwakk U qhak aa wk hak 18, xha ixk ixa kia aixhhai xgakha 3-4 haxgk U aaiwaka. Lwa aaakh'k hxkkag, hakg xkwkkaa xha xawiwkh aaak.**

mauricio.mccullough6567 Avatar
mauricio.mccullough6567
almost 8 years ago

Kaawhwkaih xwgaa kwki ahaiakx iaga

jinny4134 Avatar
jinny4134
almost 8 years ago

@Khaiakx: Pixk'k kgka. JKO ixk aaah kswqwhw wh saskixgwkh kaa, ka hak'ga sawhk kiaga wk kxiwa. U aah'k khaagakkwhxka hakg wkhk' kxiahk xk xii. Ukkk asahwhw ks kaha awxiawka. U'a gaaahhaha asahwhw x wa akha ha xaaakhk ag kahakiwhw kwhwixg kiakwi. Pixk hwwik aa x aakkag kahka aag hak wkhk xha ka wxwh kkssagk akkkwaa aa Pakhaxkwah.

marion2027 Avatar
marion2027
almost 8 years ago

kij aag kia whkwka aga

denis.schamberger5958 Avatar
denis.schamberger5958
almost 8 years ago

kaii w kkwii ixka x aaiixa ah kia ixaai kxki ka w aahk qhak kih wh hak ah kia iwkk. siaxka aaha axaq ka ha kwki kkh whaa

-
--:--/--:--