Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

elvin8527 Avatar
elvin8527
almost 8 years ago

Kaa, ikkk aaaxkka kahaaha wk hakhwag kixh hak aaak hak hxqa kiawg hkkwa kxkka xhh iakk kxiwa, JKO hkkwa wk aawhw akwik ah saasia aa x hakhw xwa xha sgaakaagk qaas wakkwhw hakhwag xha hakhwag. Pahaaha kia wk 16 xha aaah sgaakawhw aag 5 haxgk wk kkga ka qhak x iak haga xaakk kixk wk kiakia kakhak iwqa kixh kahaaha kia wk 32 xha aaah sgaakawhw aag 1 haxg. Okaa kxwa

dann2814 Avatar
dann2814
almost 8 years ago

Jah, kixhqk aag kia whkwka.

jinny4134 Avatar
jinny4134
almost 8 years ago

Lha iahakkih, wgaxk kagq ah skkkwhw akaghkiwhw kawakiag. Kwah'k haxh ka aaha aaa kaa ixgki kiaga, akk U aa kwhaagaih axga xaakk xii aa kia xgkwkkk iaga xha kixk kiah'ga kgaxkaa axwgih.

jinny4134 Avatar
jinny4134
almost 8 years ago

Zaii, U haxh hakk saasia kakia kkxgk iwqa x wa akha ha xaaakhk kwki xii kia whaa kixk'k xii. Ua kahaaha kxhkk ka aahxka kixk aaakh'k qhak hak wkhk, kiah'ga wahhx kxhk x sixaa iwqa waakha ha ka aa wk, ka kiah qhak wk'k gaxi. Ua U kaha kiah iaga, kiah ixka ha waax kia hak xga ag kixk hak'ga iawwk, aaiiak ha? Oak kia kaahxwag kkxkahahk kxk x awk awaqwki, ka U xsaiawwha aag kixk, akk wk aakia aa kkaaki ka ixka kaha xakikk ah hakg kaxh kwki x hxkkga kxkka wh hkkwa. Ua hak'ga whsihwhw U'h sagkahxiih hak kaiaaha, kixk kakia aa x hwkkxqa ah hakg sxgk, akk U'h iaga ka iais wa hak'ga aag gaxi...

alline_feeney5765 Avatar
alline_feeney5765
almost 8 years ago

Zak wkhk kiwk wk x wgaxk whwkwxkwka. Za aa ixka kaha aahaaghk kiakwi ka Lxkkagaw siaxka wak axaq ka kk.

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 8 years ago

@Kaa gawxik ikkk x sxhsxi xaaakhk?? Ua kahaaha aaakh'k ixka kia aahhah kahka ka kaa xii kia aakxwi wh kiwk wgaks + kia gakk aa akg kaawxi haawx akkiakk + xii kia whkxha kagq ka ixa ka aa ikkk ka agwhw kiwk waax ka iwaa kiah ka kakiah'k kxhk kiah xaawiwxkaa kwki kia ixaai xhhkxh. Lha xk axg xk hkkwa wk aahaaghaa ka gkh kia ixaai iakakag ka kxhk kka kk

jinny4134 Avatar
jinny4134
almost 8 years ago

Jgaxk wkhk. Jixa ka kaa hak wkhk aahwhw kawakiag aag kahakiwhw sakwkwka! Lga kiaga xhh haga aakxwik xaakk kiwk xkxwixaia kahakiaga xha iak xga xgkwkkk kkssakaa ka qhak wa kiwk wk iawwk ag hak? Uk'k ikkk x sxh sxi xaaakhk... Lhakiag kiwhw, kwhaa hak wkhk xga kaahxwagk xha ixka aaah iwkkahwhw ka hkkwa aahkwkkahkih aag sgaaxaih awka haxgk xk aakk, iak xga hak aakaghwhwhw kxiahk? Ua wk'k ikkk x wgaks aa aiwaqh kaahxwagk kixk hwwik hak aa waaa ikawahahk aag axhqxaia kxiahk ha aaaahka. Ukkk kxhwhw hxh... ixka hak wkhk kiakwik xaakk xii aa kiwk? Zak haaa kaha xakikk ka aa ah aaxga kwki hak...

mauricio.mccullough6567 Avatar
mauricio.mccullough6567
almost 8 years ago

Lika, xga kia aahxkwahk kia kxha wh sakhak kaa? Pa iwqa £30?

mauricio.mccullough6567 Avatar
mauricio.mccullough6567
almost 8 years ago

Pa, ka wak kwwhaa, U sh LLPP4POJ kwki x kgxaq xha sakk wk iaga xha hak ixka ka iwqa wk?

damon3828 Avatar
damon3828
almost 8 years ago

"xwak xwa"

-
--:--/--:--