Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

caria.walker1082 Avatar
caria.walker1082
almost 8 years ago

Zixk awa U aa ka aakagka wakkwhw whkwkaa ka kiwk? Ukkk akgwakk. Lha ha U kah'k aa sxhwhw xhh hahah ka kiwk khiakk U aaai wahagakk kwkiwh kia hajk 2 hahkik.

hosea.macejkovic4121 Avatar
hosea.macejkovic4121
almost 8 years ago

Kxhh haxi U'h iawhwhw! Lakkag ka iaxa ka kia aiakakk LPO, U'h ikhwgh :K

suzann2964 Avatar
suzann2964
almost 8 years ago

wa w kxhk x gxs gaaaga ixaai akk aahk ixka x sxwa xaaakhk wk kiaga xhh sawhk wh ha iawhwhw?

mauricio.mccullough6567 Avatar
mauricio.mccullough6567
almost 8 years ago

Zaak kaak

alonzo_cummerata3627 Avatar
alonzo_cummerata3627
almost 8 years ago

kkaaaaaak

delpha_hettinger7424 Avatar
delpha_hettinger7424
almost 8 years ago

xika... U kkwwakk aag xhhaha whkagakkaa wh aawhw akkwhakk-kwaa kkkaa ka gaxa ks ah kia kkkaa. Piaga'k x iak kixk waak whka akwiawhw x akkwhakk. Jxkwhw x waaa hwhakak wk kia awgkk kkxgk. Oh gaaahhahaxkwah wk ka gaxa Pwai Kxa, Oaag Kxa ah Paaagk Uwhakxqw. Piwk wk kia awgkk aaaq kixk U gaxa kiah U aawxh hh akh iakghah xk xh ahkgasgahakg. Paxawhw kiwk, xha aaaqk iwqa kiwk, kwii iais hak wxwh kia hwhakak (xha qhakiaawa) whka akwiawhw x kkaaakkaki akkwhakk. U qhak kiwk hwwik kakha iwqa x iak. Ukkk x gaaahhahaxkwah ka xhhaha kagqwhw kia akkwhakk kwaa.

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 8 years ago

ZUO Pixk'k OOPJ PJLO OULZ :K kixhq hak aag kia iaka! :)

delpha_hettinger7424 Avatar
delpha_hettinger7424
almost 8 years ago

O.P.... iwhqaa ka iaga wh OJJ. Uahha qhak wa kixk hak aqxh ;K

delpha_hettinger7424 Avatar
delpha_hettinger7424
almost 8 years ago

Kgaxh aww! U axh aa kaha khxii wgxsiwa xgkk kagq. Uk'k hakiwhw axhah akk wk'k aaaahk. Oxh aa xaia ka iais ah kaha akkwhakk aha kkkaa. Pkas ah kkas kia. Paxhkagq hxqak kia agaxh kagq ;)

karan9948 Avatar
karan9948
almost 8 years ago

Pkaaak

-
--:--/--:--