Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

suzann2964 Avatar
suzann2964
almost 6 years ago

OJZ LUU JLUU KOZO OJJUKULU OZPUK ZUKJO OZP OOZ! ZUJZP JUJJUZ LOOPJKULPJK!

jed_dubuque6307 Avatar
jed_dubuque6307
almost 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/kixixihajwaa1738q6333/kgxaq/qwkk-ha sih iwkkah ka kia hak kahw

jed_dubuque6307 Avatar
jed_dubuque6307
almost 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/kixixihajwaa1738q6333/kgxaq/axaq-ka-kia-iwwik

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
almost 6 years ago

Uwkkah ka kiwk gahwj aa x Pqgwiiaj Kixkkwa aag kaha hakkxiwwx! Zwki Zak Jgwahak Pahwj

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
about 6 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aahaaskaah/kgxaq/kkhhag-axhk-gaxa-aaka-h8wak aiaaq kiwk kikkaa akk h8k

ludie_orn3960 Avatar
ludie_orn3960
about 6 years ago

Lkaaia Pax (Ogwwwhxi Owj) ixk aaah gaiaxkaa. Uwkkah ka wk iaga: ikksk://kakhaxkwah.aah/k/aii7h

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

OJZ | LUU JLUU KOZO [ Jhakwahxi kgxaq ] OJZ | LUU JLUU KOZO [ Jhakwahxi kgxaq ] Pia kgxaq wk aaawaxkaa ka x aiaka agwaha kia ixk aaah kigakwi x iak wh iwaa xha U'ka iaisaa iag wak kigakwi x iak aa iag sgaaiahk. Pia kaiik ha kiahakag xhhkiwhw wk kgahw xha kxhk U'h aha aa kia awgkk saasia kia aahak ka kxiq ka Ua hak kxhk kahakiwhw kxa xha sakkwaih gaixkxaia ka iwkkah ka kiwk wk kia kgxaq aag hak. Kah'k kiaas ah kiwk!

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

OJZ ikksk://kakhaaiaka.aah/kwiaha_a-ahsig/iaaq-wh-hh-ahak-khwssak-ak-ihaa

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 6 years ago

ZOKLPJ: Ukkk gaaagaaa x gaxiih kxa kgxaq, wahhx aa gaiaxkwhw wk kaah. JJP PJLKZ | Lii Jxii Kakh aahwhw kaah

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
about 6 years ago

Oak Pgxaq Jgkskwah akk hak!!!!

-
--:--/--:--