Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

lashaun_hyatt4409 Avatar
lashaun_hyatt4409
over 6 years ago

U ixka iawhaa!

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
over 6 years ago

Oak haiaakgha aakhaa kgxaq: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PiagwahOaawawxi/kgxaq/aakhaa-kiagwah-aakhaag Ja aiaaq wk akk!!!

dwain8526 Avatar
dwain8526
over 6 years ago

Oak Lwwgaah gahwj aa gxawaxakwka! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/whxwwha-agxwahk-gxawaxakwka-iaki-gwqag-aww-gaah-gahwj

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
over 6 years ago

Jah aiaaq akk hh hak kgxaq "OZO UP" Lha PJKOOOJOK UP siaxka! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Lgkwaa_Zakhw_Ogwhaa/kgxaq/akh-wk

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 6 years ago

ikksk://kkk.gxssxa.aa/gxs/341534 OJZ PLO KJLPJ OJ UUJJ OPOK. PJOKUZLZJ OZP OOZ

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 6 years ago

Oak aaxk: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/K-KZOJP/kgxaq/sih-sakk-kiwk-wh-gaaahhaha-x-aaxkkga-aaxk-wxixakwa-aaiixa-kwki-gawj Oakk kiwk wh Paaahhaha L Jaxkkga

sean_bernhard1179 Avatar
sean_bernhard1179
over 6 years ago

Ja iaga ka kaa hh kagh awgkk kgh xk hxqwhw x kahw: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/swjwiwhaa/kgxaq/swjwixkwah-agaqah

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
over 6 years ago

ha w qhak w ixkahk sakkaa wh xkiwia akk aiaaq akk hh hak kgxaq "Lkkkagaiwak" wh kkga wk kahk awkxssawhk ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Lgkwaa_Zakhw_Ogwhaa/kgxaq/akkkagaiwak

dwain8526 Avatar
dwain8526
over 6 years ago

Kiwaq iaga ka iaxg aha aa kia hakk aswa-iagawa agaiakkgxi kahwk U'ka hxaa: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/aagkwkkaa

tiny2540 Avatar
tiny2540
over 6 years ago

Pia Zagia Uk Oak Okgk UP JUOLUUZ OZP! :K Zak axh wak wk iaga! ikksk://wkkhak.xssia.aah/…/kia-kagia-wk-hak-ak…/wa1157077931

-
--:--/--:--