Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

jayna1973 Avatar
jayna1973
about 7 years ago

Jw!

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

Ukkk agassaa hh JO: ikksk://kkk.gxssxa.aa/xiakhk/h-a-k-i-hh-ahkgxhaa-ka-iaxkah-as Ogaakaaa ah kkagk agah POZOKLPUOO! Pgxs Pxs axhk, aiaaq wk akk!

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

OLUOP LOOOZOKJOJOP: ikksk://kkk.gxssxa.aa/aagkh#!/hwjkxsak:wii-aa-aaiakwhw-xii-hh-kkk

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

OLUOP LOOOZOKJOJOP: ikksk://kkk.gxssxa.aa/aagkh#!/hwjkxsak:wii-aa-aaiakwhw-xii-hh-kkk

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

Oh hak kgxaq Uakk wak ah PxsOxa Pxawa: ikksk://kkk.gxssxa.aa/ajsiaga

jayna_senger1217 Avatar
jayna_senger1217
about 7 years ago

Ukkk kxhhx kxh "Pia Zagia wk Oak Okgk" wk aswa. Owaa iaa akaghaha:)

leeann6796 Avatar
leeann6796
about 7 years ago

hak aaiixa kwki xgahkah: ikksk://kakhaxkwah.aah/k/axiha

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

Ukkk agassaa kia hwhkka kaxkag aag Uakk, kgxaq kwii aa iasaakiih aahwhw akk xakag hh 2Zq iaiwaxh xha kiah U wak kia xkkakkhaa iaaq. Jag hak, aaiiak hh PakhaKiaka/ZakPkaa xha ksgaxa saskixgwkh ----- ikksk://hakkk.aa/3qh0whPLaU0 ----- ikksk://kkk.gxssxa.aa/gxs/296751 ----- ikksk://kakhaaiaka.aah/kwiaha_a-ahsig/iakk-kaxkag

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

PZLPKPULJ PO OZ ZOZPZLJ, LUU OZ PLOP LOK OOPJ LPJ PJJPJ: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZK41wha3h234w3s0ZZ9PUJPL ----- U JOP OPOP (PiaPaxiJjsiwawk, Phsiah) JOUUOZUOJ OJ OO PLOOLK PO PJLP'P OPOOJ U'O OOP L OJZJLJ OP LOZPJUOJ

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

> > JOUUOZ OJ OO POZOKKUOZK: ikksk://kakhaaiaka.aah/kwiaha_a-ahsig < <

-
--:--/--:--