Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Uaaswhw aha gihha kak aag kia kiaia kahw, aiaaq akk L.P.U hak: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=kOUgKJZjZaq

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Kiaaq akk hh Jxaaaaaq sxwa, kakia iwwiih xssgaawxka iwqak: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/KhsiagPxsk/

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Pkxgkaa x Jxaaaaaq axh sxwa, kakia iwwiih xssgaawxka iwqak: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/KhsiagPxsk/

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
over 7 years ago

Jah wkhk! Ja aiaaq akk 'Jagawaaah Zwaak' , Ukk hh hak aaiixa kwki Pkwii Uxhkxiqwhw. Jhiah! :K

marcel6909 Avatar
marcel6909
over 7 years ago

Jah wkhk ha xha akagaaha aaiixaaa, kia gakkik wk xkkahwkiwhw, ka aiaaq wk akk! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PKZPKJ/kgxaq/akagaaha-j-kiaakkaihxh-kaj-agkwk-xha-akkaiixha

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Zaka aag hh kgxaqk ah Zhkwwhaa Pas Kixgkk: ikks://kkk.khkwwhaakasaixgkk.aah/k/a-ahsig/ U'a iwwiih xssgaawxka wk.

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Zakkagaxh'k Lhhakhaahahk: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=gig0ikLJJZO

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Ohaa U wak hh kwakk axaq Zakkkaa akk kiah ka hak w haaa kiah axaq xwxwh. Oak ksiaxawhw LPU khkwi kiwk wakk kaakga kwakk axaq: ikksk://kkk.gxssxa.aa/gxs/230838

marceline3215 Avatar
marceline3215
over 7 years ago

Ukkk kahk hak kahakiwhw :O

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

[OJZ] "Pxs Laxk" (k.2): ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=88KaPZ2L8aa

-
--:--/--:--