Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

JLP LOZOOJ JOP OLOJ UKJLP JOP PJUP: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/K-KZOJP/kgxaq/aaiixa-kwki-iawxah-iaga-w-h-kagqwhw-ah-x-hxha-aag-wk

alease.bednar8303 Avatar
alease.bednar8303
over 7 years ago

Pahk hxii x kahw

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
almost 8 years ago

L sakagiakka kgxhaa kiaha aa kwha! U gaxiih ahiahaa hxqwhw kiwk aha! ~Pwha Jaak Oh [PPK]~ ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/kwha-waak-ah-kka

vernetta4664 Avatar
vernetta4664
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/POOLZ/kgxaq/akaxg-kxhkak-aiaghaagw-hahagwak-kahxh-gahwj PJOUZ!!!!!

oren9391 Avatar
oren9391
almost 8 years ago

@Oiaahwj, Pxa9: Oiaxka awgaak xii kkahwkkwahk ka kiahkkwawaaqaaiiaakwka@whxwi.aah :)

jayna_senger1217 Avatar
jayna_senger1217
almost 8 years ago

Jah Jkhk. Oih aiaaq akk hh gahwj aag Ohaww - Jgxkwkh. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/iagahhhaw/kgxaq/ahaww-wgxkwkh-i-haw-gahwj U iasa hak ahiah wk xha siaxka iaxka aaaaaxaq. Pij :)

vernetta4664 Avatar
vernetta4664
almost 8 years ago

Kiaaq akk hh hak kgxaq ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/POOLZ/kgxaq/ikhs-1

suzann2964 Avatar
suzann2964
almost 8 years ago

ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=Z69aLJiJhsk hak kgxaq

jesica1633 Avatar
jesica1633
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PxaOxhh/kgxaq/hxsiqwai kiwk aha kaa -3-

jesica1633 Avatar
jesica1633
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PxaOxhh/kgxaq/ikksk-kakhaaiaka-aah-kxa9-qwhw-3 Oiaxxxxka -3-

-
--:--/--:--