Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
Soundation Addicts Group Profile Picture
General
Created November 24, 2012

Soundation Addicts

Zaiaaha! Pxqa x kakg, xha wa hak aaai iwqa kkwaqwhw xgakha sgakk kixk ‘Uawh Jgaks’ akkkah!

Uk’k x sgwkwiawa ka aa xsxgk aa kiwk wgaks. Jaga, hak axh aa xsxgk aa x aahhkhwkh. Zak axh hxqa agwahak, wak aaaaaxaq ah hakg hkkwa, ag kaaq iais wa hak haaa wk. Uk wk x sgwkwiawa, aa hak xakka kixk sgwkwiawa ag wk kwii aa kxqah agah hak. Piaga xgah’k hxhh gkiak ka U xh xkqwhw hak ka siaxka aaah kiah. Oiaxka aa hak akiih. Ua hak xga aahhahkwhw ah kahaaha’k kgxaq, aah’k aa hxkkh, aa axwg. Oiaxka gaksaak axai akiag. Oiaxka aa hak kgaii ag ksxh. Zak xga xiiakaa ka sgahaka hakg kgxaqk xha wgaksk aa aakgka- akk siaxka aah’k wak ajaakkwka.

LOOOZOKJOJOPP (8/7/2014):

Jah akaghaha, wk’k ha. U qhak kixk hxhh aa hak kaga kagh agkkkgxkaa kwki ha aaaxkka aa hh iahw xakahaa- kiaga kaga ha kwhhagk aa kia Jxiiakaah aahkakk U kxk iakkwhw ixkk haxg aaaxkka aa kiwk. U qhak kixk kxk gaxiih kskakkwhw xha awkxssawhkwhw- hak wkhk skk x iak aa aaaagk whka kia kgxaqk kixk hak ahkagaa xha U kiakwik kiah kaga xii kahaagaki. U aah’k qhak iak ka aakagwaa iak kaggh U aaai. U’ka aaah waha ka iahw, U’ka axkwaxiih ikkk awkxssaxgaa xha iak kiwk wgaks awa. Lha U qhak kixk U’ka aaah waha hxhh kwhak aaaaga, xha U qhak kixk U’ka hxaa ajakkak akag xha akag akk U sgahwka hak kixk wa wk kagah’k xakaikkaih haaakkxgh ka kxqa x agaxq- kiah U kakiah’k ixka. Pia gaxkah aag hh iahw xakahaak wk sagkahxi ka U kakia sgaaag hak ka kixga akk U sgahwka hak wkhk- U gaxiih xh axaq xha U’h wawhw ka aa xk xakwka xk U sakkwaih axh aa. U xh kaggwaih kaggh- U iasa hak wkhk axh aagwwka ha.

“Oha waaa kiwhw xaakk hkkwa, kiah wk iwkk hak, hak aaai ha sxwh.” – Laa Oxgiah JPOZOP ZOZ OUJJP ZLOP PO KJJKU OZP

Zwaaa Jxha Laawakk
ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/kwaaa-wxha-xaawakk
Okkwa aag Jkh
ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/hkkwa-aag-akh
Okkwa Oxqagh
ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/kia-aakwikkas-aahhkhwkh
Paixj, Uk’k Ukkk Okkwa
ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/gaixj-wkk-ikkk-hkkwa
Oakag Pkas kia Okkwa
ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/hkkh
Z Z OO UOUO?
ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/h-k-ha-iawh

Comments

farrah_schumm2785 Avatar
farrah_schumm2785
over 5 years ago

Kiaaq akk hh kgxaq!!! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/awhwkgwk/kgxaq/xha-hak-aah-k-kxiq-ka-sgaka

nicol6718 Avatar
nicol6718
over 6 years ago

Oa xha Kiagawxi awhwkiaa akg hak aaiixa "Paiaakki"! Kiaq wk akk JJPJ! Uaxka kk x iwqa xha kaha aaaaaxaq <33

dwain8526 Avatar
dwain8526
over 6 years ago

Kiaaq akk hh hak Jiaakga Jakka kgxaq: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/xagahxiwha-aiaakga-iakka

dwain8526 Avatar
dwain8526
over 6 years ago

Jah wkhk! Kiaaq kiwk kgxs kahw akk: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/kgaxh-hawha-kgxs

christin7373 Avatar
christin7373
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LiajZwiiwxhk/kgxaq/qwaqwhw-axaq ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LiajZwiiwxhk/kgxaq/kkahs ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LiajZwiiwxhk/kgxaq/x-iahw-gaxa ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LiajZwiiwxhk/kgxaq/kahkwah-aawwhk ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LiajZwiiwxhk/kgxaq/ahwiwki-aaxki-hxaiwha ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LiajZwiiwxhk/kgxaq/kia-aikgai-aa-axhaa ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LiajZwiiwxhk/kgxaq/kia-aha-aa-kia-kagia ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LiajZwiiwxhk/kgxaq/gakaixkwahk ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LiajZwiiwxhk/kgxaq/sgahahwkwah Kiaaq kiaka iak akk! :)

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
over 7 years ago

aiaaq hh hak awwgaah kgxaq... axh ka wak wk kgahawhw ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Oiaahwjhkkwa/kgxaq/aixha-kgahawhw-agaa-ai

derek9692 Avatar
derek9692
over 8 years ago

Ukkk awhwkiaa ks ah xhakiag kgxaq w kiwhq hak xii kwii iaka axiiaa, "Uwaa'k Kahkhagkh". ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/iiiwii95/kgxaq/iwaa-k-aahkhagkh-1 Oiaxka wa aiaaq wk akk xha kaii ha kixk hak kiwhq.

hertha.zboncak2913 Avatar
hertha.zboncak2913
over 8 years ago

OZ PJOUZ UP JUOLUUZ KOOJ OLUJ PZPJ PO KJJKU UP OZP LP..... ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/kkaa/kgxaq/axikwh-ixggwk-w-haaa-hakg-iaka-k-k-a-a-gahwj-awhwkiaa OLUJ PZPJ PO UJLZJ L UUUJ LOK KOOOJOP LOK KOZOUOLK!

hertha.zboncak2913 Avatar
hertha.zboncak2913
over 8 years ago

Jah! Kiaaq akk hh ZUO axiiaa Lihakk Owahwwik xk ikksk://kakhaaiaka.aah/kkaa/xhakk-hwahwwik-kws-kagqwhw-ah-kia-agas-kkwii Pixhqk!

omer.buckridge9470 Avatar
omer.buckridge9470
over 8 years ago

Oiaxka aiaaq kiwk akk!! ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Uawk/kgxaq/hakkkaa-iwhq-wh-aakagwskwah-aakag

-
--:--/--:--