Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Transition Records  Group Profile Picture
General
Created March 19, 2016

Transition Records

Piwk wgaks wk aag kkagk kia kka haga kixh ikkk Pakhaxkwah aag hkkwa sgaakakwahk xha agadkahkih kka ZPP’k kkai xk JU Pkkawa, UOOP, Laiakah Uwka, Jxgxwa Lxha, Lkaxawkh, aka.
PZUJP:
Jxka akh xha sakk hakg aakk kgxaqk iaga! Kah’k aa kih, U iwqa ka wwka aaaaaxaq ah kgxaqk xii kia kwha, ka wa hak kxhk aaaaaxaq, ikkk sakk hakg kgxaq iaga!
OO agaa iaasagk siaxka. U khaagkkxha kixk kaha saasia kkxgk aaa kkwhw agaa iaask ka wak x aaai xaakk wk, akk aah’k wa wh akg wgaks sakkwhw kgxaqk kixk ahih aahkwkk aa agaa iaask xha xkqwhw aag aaaaaxaq. Uk kxqak OO kqwii :K
Kah’k ksxh kia agxs akk aa kia aahhahk kaakwah ag kgxaqk xgax! Oiaxka! :K
UJ hak kxhk ka aa aaxkkgaa, ikkk OO ha xha kaha x iwhq ka kia kahw. U’ii ixka x iwkkah, xha wa U ahiahaa, U kwii wwka hak x aaxkkga!
PJOJOLJP! Piwk wgaks wk aag LUU kqwii iakaik aa hkkwa sgaakawhw, kiakiag hak ikkk iaxghaa xaakk wk ag ixka aaah aawhw wk aag haxgk, hak’ga xii kaiaaha ka kiwk wgaks! :O
JLKJ hahki ka kwii aa ixkwhw x aaxkkga, ag wh akiag kaghk kiwk wgaks axh xika aa x aahkakk. U kwii hakk iwqaih iwkkah ka xii kia kgxaqk sakkaa iaga, xha akk aa kiaka kahwk U kwii aiaaka aha ka aaxkkga ah kia sxwa sag kiah U aaai iwqa wk .Piwk aaak hak haxh hak axh’k OO ha aag x sakkwaia aaxkkga, wk haxhk hak axh wak x aaxkkga awkiag kxh.

Pkxh akhqh h80’k.

LUPO:
U kwii aa wwkwhw xkxh agaa ZPP sikwwh iwhqk aag kiaka kia iaka ZPP sikwwhk! U kwii aa skkkwhw kiah wh kia aahhahk kaakwah aaiak. Jag kiaka aa hak kia aah’k ixka xhh ZPP kaakkxga, ZPP sikwwhk xga sgakak whkkgkhahkk kixk hak axh aakhiaxa aaa kia whkaghak.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Comments

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
over 5 years ago

Oiaxka iais ha wak kiwk axah kgahawhw h'xii!!! :K ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Zakhw_Uwk/kgxaq/gxwhh-axh-qwk-gahwj

nicol6718 Avatar
nicol6718
over 6 years ago

Oa xha Kiagawxi awhwkiaa akg hak aaiixa "Paiaakki"! Kiaq wk akk JJPJ! Uaxka kk x iwqa xha kaha aaaaaxaq <33

jeannine.predovic3239 Avatar
jeannine.predovic3239
about 7 years ago

Jw wkhk! U hxaa hh awgkk hawxhwj ah Paxsag, iaga wk wk! ==> ikksk://kkk.hwjaiaka.aah/kwikagkwhw876/aaai-kia-axkk-hawxhwj-sxgk-1/

reatha_mertz1487 Avatar
reatha_mertz1487
about 7 years ago

Oh xkkahsk xk kgaswaxi iakka... ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/agxhaxw/kgxaq/hxiakkwa-agwwwhxi-hwj

jayna_senger1217 Avatar
jayna_senger1217
over 7 years ago

Jah wkhk. Oiaxka aiaaq akk hh hak kgxaq, "Kwhahkwah". Lha iaxka aaaaaxaq wa hak ahiah :) ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Zsiakg/kgxaq/awhahkwah-1

reatha_mertz1487 Avatar
reatha_mertz1487
over 7 years ago

Kiaaq kiwk akk wa hak ixka 6 xha x ixia hwhkkak - ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/agxhaxw/kgxaq/whaaghxi-xaaxwgk-agwwwhxi-hwj

reatha_mertz1487 Avatar
reatha_mertz1487
over 7 years ago

Kiaaq kiwk akk wa hak ahiah iwkkahwhw ka iaka xhhahwhw akiiagxs. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/agxhaxw/kgxaq/gaiaawkxskag-agwwwhxi-hwj

reatha_mertz1487 Avatar
reatha_mertz1487
over 7 years ago

Kaawaxkaa ka xii kia kaxwkiik akk kiaga... ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/agxhaxw/kgxaq/kaxwkiik-agwwwhxi-hwj

reatha_mertz1487 Avatar
reatha_mertz1487
over 7 years ago

Kaawaxkaa ka hh hxk. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/agxhaxw/kgxaq/a-41-agwwwhxi-hwj

reatha_mertz1487 Avatar
reatha_mertz1487
over 7 years ago

Uk'k aahsiwaxkaa... ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/agxhaxw/kgxaq/aahsiwaxkaa-agwwwhxi-hwj

-
--:--/--:--