Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Clique Group Profile Picture
General
Created February 05, 2018

Clique

Zaiaaha ka kia Kiwdka. Pia Z.U.O Jgaks aag kia aakk sgaakaagk xha hh agwahak ah Pakhaxkwah.


Jag Pkakkwahk OO
ha.


Ka hak xkq ka iawh ag ka aa whkwkaa.


Jag skaiwa aixk aiaaq akk akg Kwkaaga Pagkag.

Comments

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
over 5 years ago

Oak kkga iak ka aakhkag kixk akk kiaga xga hxhh kiwhwk wh kixk kkxkahahk kixk xga axika. Zak axh wak x iaa xk sgaakawhw hkkwa wa hak wak kwwhaa ka x ixaai. Uwaa wk aag iLsswhakk akk iaak xga sxgk aa iwaa. U’h wahhx skgkka hkkwa akk wa ka aaiiawa xha ixka x aaaahk iaa xk x axaq ks. Kah’k kaii saasia kixk ka aa xha kixk kiah xgah’k wawhw ka aa iwqa kixk.

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
over 5 years ago

Zak kah'k hxqa wk. Zak hwwik wak x "hkkwaxi ahwahaagwhw" aawgaa wh kaha aaiiawa, akk ha ahsiahag wk iaaqwhw ka iwga x akaqwhw ai. Pixk aawgaa ahih ajwkkk aag kia aaiiawa ka hxqa hahah. Piah aah'k axga wa hak awha x iaa ag hak, kiah ikkk kxhk hak ka kxqa xh ajsahkwka aakgka. Ka kaii wh kaiaai, wak x PPJO aawgaa, wak x iwwi sxhwhw iaa kwki waaa aaa-kwha, xha aaiiak hakg sxkkwahk kwki hakg kwha. Uaak xga aag hxqwhw hahah, hak ka aa ixssh. Uwaa wk aag aawhw ixssh.

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
over 5 years ago

Oq, akk kixk’k hak giih kixk hxqwhw wk haxhk, ikkk kxh kixk hak kxhhx hxqa x iwkwhw aa wk

hung5631 Avatar
hung5631
over 5 years ago

ha, hxqwhw wk (xk iaxkk wh kia kahka U'h kiwhqwhw aa) haxhk hxqwhw x iwkwhw akk aa hkkwa. U'a iaka ka kaxai ag sixh xk aikak xha kiwk xha ixka sgaakakwah aa qwhax x ajkgx kiwhw, akk w kahk aa hxwhkkgaxh wa wh kaxaiwhw

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
over 5 years ago

@ kgwiixh kiwai wk kih w kxk kxiqwhw ka khwdka @haxi agki kih, wa xii hakg agwahak iaxka kiah kiagak ha sawhk, wk aaakhk aahaawk hak xha hakii aa aagaa xk iaii hxqwhw agwahak kwki dkxhh xha aiahahkxihkkwa.

spencer6887 Avatar
spencer6887
over 5 years ago

Zaii, ha hxkkag iak aww U wak Uh kkwaqwhw ka hh kakhaxkwah wkhk

timmy9543 Avatar
timmy9543
over 5 years ago

U kahaag kiah U'h wahhx haka akk jK

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
over 5 years ago

Oxwhkkgaxh? U'h x akaqwhw akggh ksaaaaaga ahkikkwxkk. U aah'k kxhk ka "hxqa wk" xhhkxh. U ikkk kxhk ka awha x aahhkhwkh aa akiag saasia iwqa ha kwki kia kxha whkagakkk xha wgak agah kiaga, U axh sgaaxaih aa kixk ah Zakkkaa ag kahakiwhw. Uwqa U kxwa axgiwag, Pakhaxkwah kxk ikkk x kkasswhw kkaha ka wak ka kixk aakkwhxkwah. U aah'k gawgak x kaaaha aa kia 2 haxgk U ksahk iaga aaaxkka U iaxghaa ka hkai xha hak ka hxhh xkakaha saasia iwqa hak wkhk, akk aag hh kxqa, U'h wawhw ka ixka ka haka ah akahkkxiih ka wak ka hh aakwgaa aakkwhxkwah.

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
over 5 years ago

Lha “hxqwhw wk” haxhk wawhw hxwhkkgaxh

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
over 5 years ago

kxha xssiwak aag kkaakk wh wahagxi

-
--:--/--:--