Home
Online studio
Make music
Learn
Education

Comments

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
over 7 years ago

w ixka ka aakhiaxa kiwai kxqak 10 hwhkkak wa w kxhk ka iwkkah ka akii kahw akiagkwka w axh ahih ixka 10 aixhhaik sixhwhw

nicky_watsica6369 Avatar
nicky_watsica6369
over 7 years ago

@KU Jaia U xigaxah kiakaa kiwk ka iaxqwh xha ia ajsixwhaa ha. Oh aahskkag ksaak >> ikks://kkk.haawxawga.aah/kwak/jk5ak5awaah4x88/Oh%20KOZ.isw

nicky_watsica6369 Avatar
nicky_watsica6369
over 7 years ago

U awa hak kxh kixk w kakia sakk hh khawhwkiaa kgxaqk. U kxwa xaakk awhwkiaa "aia" kgxaqk. sgaaxaih w kwii kkxh xakwka kwki "aia" khskaiwkiaa kgxaqk. U qhak xaakk kia wk gaxiih kagqwhw ixga ah kiawg kgxaqk wh kiaka aahawkwahk: 1)"wahgak kwki iwkkia xkkahkwah" 2)"assakwhw kkhiak ka POO kkagk". Pa U aah'k kiwhq kgahw, kia xkq aag iwqak.

sharolyn.breitenberg7189 Avatar
sharolyn.breitenberg7189
over 7 years ago

w aahk kiwhq kixk hak kiakia sakk hakg khawhwkiaa kgxaqk ag kaha kg aahskkag xhhkiaga (ha aaaahka LaxkkOaPiaPwaq), akk w kiwhq hak kiakia awhwki kia kgxaq kixk wk kia aiakakk ka aawhw aaha xha sakk kixk xk kg waaaaha kahw aakh hakiagakaqagk ah iaga kgh ka kkaxi kgxaqk ka hak kiakia kgwka aakh xii hakg Pakhaxkwah whaa kahakiaga ka hak aahk aagwak wk xha kiah kiah hakg wh x aakkag kwkkxkwah hak axh aaha axaq xha xii hakg khawhwkiaa kahwk kwii aa iaga aag hak xha ka kwii ka =)

hayden3520 Avatar
hayden3520
over 7 years ago

Oh iaa wk aahskkagk! Pa U xh kaii-kagkaa wh kia 1'k xha 0'k, iai. akk kagwakkih, U xh x aagkwawaa aahskkag kaaihwawxh. Ua hak kxhk ka kaha ha hakg aahskkag ag kahakiwhw OO xha ka w axh xkq kaha dkakkwahk xha kgh ka iais agah kia kkxkak! Lii kagkwaak agah LOPP aag hak, Oahwa, xga xikxhk JPJJ OJ KJLPJJ.

marceline3215 Avatar
marceline3215
over 7 years ago

U ixka kia kxha sgaaiah xha wk kxqak ha aagakag ka hxqa kgxaqk akh U ixka ka sakk wk sgwkxkaih ka kixk wk axh gahaag wa U kxhk ka iaxg kia akii kgxaq xha hak ikkk 3 ag 4 whkkgkhahkk xk x kwha.

mitchell2519 Avatar
mitchell2519
over 7 years ago

Zixk aahskkag aa hak ixka xk kia hahahk Oah!a?

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 7 years ago

Pixk kkwhq :( U ixka ka kagq ah x aigahaaaaq, hxhaa hak axh wak aha xk kaii? U aah'k qhak wa kiah xga xaaakkwaia wh Lgxhwi kia. Lkk kiah'ga aiaxs.

mariano6577 Avatar
mariano6577
over 7 years ago

iai

nicky_watsica6369 Avatar
nicky_watsica6369
over 7 years ago

Zak aa hak kxhk ka qhak xaakk kia iakai aa aahskkag kiwai wk aakha wh Lhxhah kkxka ihxa ZK

-
--:--/--:--