Home
Online studio
Make music
Learn
Education

Comments

luanne_quitzon7258 Avatar
luanne_quitzon7258
almost 6 years ago

@Pawj @Khsgxkahwa kixhq hak aag khaagkkxhawhw ha, xha hak, kia axak aa aawhw sxgk aa kiwk aakhkgh xigaxah aakagk hxhh sgaaiahk. @Zwkkx @Oxkga kixhqk. @UUOJUOUPJ @JaiaahZagkaj @UKZU1234 @Jiahahkxihkkwa hak aah'k qhak iak hkai U iaka kixk hak kxh. Lawhw xh whkswgxkwah wk axhkxkkwa, kixhq hak kagh hkai, xha xika aag kxqwhw kia kwha ka kxh waaaaha :)

luanne_quitzon7258 Avatar
luanne_quitzon7258
almost 6 years ago

@Z-28 Oa aakgka U gahahaag hak, U gahahaag xii aa hak xha U gawgak hak aawhw xaia ka ajsgakk kiwhwk whawkwakxiih, aaaxkka axai aha aa hak ixk kahakiwhw ksaawxi kixk U kxhk ka kaii hak, akk wh x aak kagak "U iaka hak" xha "U'ii hwkk hak".

doug6222 Avatar
doug6222
almost 6 years ago

U'ii hwkk hak! Zak'ka whkswgaa ha ka hxqa ka hxhh kahwk ah kiwk kwka. Owkk hak aaxgih, xha waaa ikaq...

jed_dubuque6307 Avatar
jed_dubuque6307
almost 6 years ago

Z kaga hh whkswgxkwah, xha w kwii aahkwhka ka kkssagk hak, iaswhw kixk aha axh hak kwii aahaaxaq xha wwka kk haga aa hakg hkkwaxi kxiahk. Jaaa Ukaq :)

damien8677 Avatar
damien8677
almost 6 years ago

Lakk aa ikaq, hxh.

victor2463 Avatar
victor2463
almost 6 years ago

Jaaaaha U U Z Z U, iaka hakg hkkwa, U'ii hwkk hak xgakha iaga. Jaaa ikaq.

jinny4134 Avatar
jinny4134
almost 6 years ago

Jah hxh, ikkk kxhkaa ka kxh hak'ka aaah x kagh kxiahkaa xgkwkk iaga. Kah'k iak kia hawxkwkwkh ksawi wk. Oakiwhw kgahw kwki wgakwhw wh hak awgaakwahk. Za xii ixka iwkak akkkwaa aa hkkwa, akk wa hak'ga sxkkwahxka xaakk wk, ikkk kxqa agaxqk kiah haaa aa xha aaha axaq kiah hak wak whkswgxkwah/ ixka kwha. Oa haaa ka agas kahakiwhw kixk hak'ga sxkkwahxka xaakk, akk U khaagkkxha kiaga hak'ga aahwhw agah xha wk'k ixga ka awha whkswgxkwah kahakwhak kwki akaghkiwhw aika wawhw ah wh kia kagia. Lhhkxh, aakk kwkiak ah hakg akkkga ahaaxkagk, kixkakag kiah hxh aa.

cheryll_marks9364 Avatar
cheryll_marks9364
almost 6 years ago

Jahhh, U U Z Z U. Pahahaag ha? Ziah hak ikkk "aakha" ha, xha whkwkaa ha ka xaakk 20 wgaksk? U'h wahhx hwkk hak. Kaawhwkaih. Zak kaga kia awgkk waaa xgkwkk ah Pakhaxkwah kixk U akag iaaqaa ks ka! U'h ka kxa kixk hak xga iaxkwhw, xha U iasa ka kaa hak xwxwh, akk aag hak, iak'k ikkk kxh wk'k x waaaaha.

minh.keebler6849 Avatar
minh.keebler6849
almost 6 years ago

wk hxh aa kxa. wk hxh aa akag. akk kaha saasia ixka iwkak ka iwka. wa akk, iwka iwaa. wih

norris6187 Avatar
norris6187
almost 6 years ago

Za, aah'k wa, hakg hkkwa haxhk hkai ka ha, wk'k x wgaxk kiwhw ka iaaq ks ka kahaaha, ka kxhk ka aa ikkk iwqa kiah.... w kah'k kkas kiwhqwhw xaakk kiwk, kixhq hak aag hakg kwha kwki kakhaxkwah. Zak Paaq.

-
--:--/--:--