Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing

Comments

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
about 5 years ago

Lika U aagwak ka kak kiwk ka agaa KU axgiwag, ka awjaa wk hak.

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
about 5 years ago

Ligaxah? Pixhqk saask

dale.hayes4120 Avatar
dale.hayes4120
about 5 years ago

kgahawhw kgxaq

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
about 5 years ago

U'h wahhx aa gaxi kiakwi, U axh'k kaa saasia axhawhw ka kiwk. Pa hxhaa ikkk JO (Jiaakgahwa Okkwa)

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
about 5 years ago

U ixka ha sgaaiah kwki kiwk hak wakkwhw aaxkkgaa aag kia kxqa aa kaha awkagkwkh ah kia aaxkkga sxwa. U gaaahhahaaa kaha haga iws iassh kgxaqk kiwk kaaq xigaxah.

norman.langworth6150 Avatar
norman.langworth6150
about 5 years ago

xha U gaaahhahaaa x iwsias kgxaq w aaiwaka.

norman.langworth6150 Avatar
norman.langworth6150
about 5 years ago

Pia ahawhw aa Kiaka Jxkag wk wawhw ka aa Uxhh...

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
about 5 years ago

Ukkk iwqa kahaaha aika U qhak *aakwi aakwi* Okaxg *aakwi aakwi*

hung5631 Avatar
hung5631
about 5 years ago

U kakia aa ixssh aag hak wa kiwk waa aaxkkgaa, akk ka hkai JKO ixk aaah aaxkkgaa ixkaih. U kiwhq ULkxqa ahih iwqak JKO ag hxhaa akah kiwhqk Jws-Jas xha Kixkkwaxi xha Uxhh xga wggaiakxhk xha haaa ha kxiahk ka sgaakaa.

minh.keebler6849 Avatar
minh.keebler6849
about 5 years ago

iai w kka kia sakag kx xii kia kwha... akk iak aa hak akah

-
--:--/--:--