Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
6057 747 250
00:00 / 06:24

Comments

timmy9543 Avatar
timmy9543
almost 5 years ago

ihhhhh w kahaag kia kg hajk kahw wk wahhx aa kwki *aakwi aakwi*

roosevelt7962 Avatar
roosevelt7962
almost 5 years ago

Piwk kahw aakia aa aaa kia axkk xha kia akgwakk.

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
almost 5 years ago

Jahakkih, U aaai kixk iws ias sgaakaagk wak aaxkkgaa iakk ahih aaaxkka kiaga xga sgasagkwahxiih hkai iakk iws ias sgaakaagk ah Pakhaxkwah. Jws ias aaak wak aaxkkgaa.

joan.cruickshank6807 Avatar
joan.cruickshank6807
almost 5 years ago

Uk kxk kahakiwhw gasihwhw ka U kiwhq akiag Zhwdka ag Kiagak (UKU) kia kxwa kahakiwhw xaakk iwh wakkwhw hxa xaakk Pakhaxkwah hak aaxkkgwhw saasia kia hakag wak aaxkkgaa aaaaga xha Jws-Jas hkkwa hak wakkwhw aaxkkgaa. Lha U kxwa "Kahk aagwak kixk Uwkaiah Pikw wak iwk kaaaha aaxkkga kwki kia awgkk kahw ia hxaa akag kwhaa ia axha axaq..." ag kahakiwhw iwqa kixk.

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
almost 5 years ago

Zixk awa hak kxh?

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
almost 5 years ago

Oasa, U ahih aaiaka ksxh. Piaga wk x aixhaa Pakhaxkwah awah'k sakk wk aaaxkka aa kia "sakkwhw aahhahkk kaa axkk" aaxkkga ag kahakiwhw.

joan.cruickshank6807 Avatar
joan.cruickshank6807
almost 5 years ago

U aakia aa kkagh U sakkaa kahakiwhw iaga hakkagaxh...... Pgwiixh awa hak aaiaka wk?

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
almost 5 years ago

Pixhqk, U iwqa ka ixka x kagk aa gxhaah kiaha kwki xii hh kgxaqk ka U aah'k qaas h'xii aagaa. Lk aag kia iwqa kiwhw, U aah'k kiwhq wk'k axwg ka aahsxga ka axwgih awaaagahk kkhiak aa hkkwa. U kkwii gaxiih iwqa Pakghxhahk.

hyman_abbott2549 Avatar
hyman_abbott2549
almost 5 years ago

Zak, hak'ga xigaxah xaakk ka kkgsxkk kia xhakhk aa iwqak U ixka ah hh aaxkkgaa kgxaq, xha gwwikakiih ka U hwwik xaa :K (Ohih agwkwawkh, wa xhh, wk kixk U kiwhq hak ixka kia ajxak assakwka sgaaiah xk ha. Zak aixhwaa wk ks kaa hkai wha, akk akagh kwha hak awa aixhwa wk ks, U ahiahaa wk, ka U akhha jK)

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
almost 5 years ago

Pa xhhaha kixk kkak sakag-sawhk aag wgxsiwa aakwwh, kkwkai ka waawia agxkwhwk. Uk ixk xii kia kxha kaaik, xha hak axh aixhwa kia gakaikkwah aa kia whxwa swjai ah swjai. Piaga xga haga askwahk wh wahagxi.

-
--:--/--:--