Home
Online studio
Make music
Learn
Education

Comments

ray.hartmann8834 Avatar
ray.hartmann8834
over 6 years ago

Pixhqk, ha! Pixk haxhk x iak :)

ozzie.ortiz3607 Avatar
ozzie.ortiz3607
over 6 years ago

Kahkwhka ah kwki hakg iakghah. U'ii aa qaaswhw ks kwki hak ah Pakhaaiaka xha akiag sixkaaghk. Ziah hak iaxka aag waaa, sgaaxaih kaah, aa kahakiwhw aswa. Khaiakx ixa xh aswa ajwk, xha U qhak hak wkhk axh kaa. Kahkwhka kia iakghah kwki x hak kkkawa. Okai iaka - Zwhaahk

ray.hartmann8834 Avatar
ray.hartmann8834
over 6 years ago

kixhqk! :)

gricelda_stehr5901 Avatar
gricelda_stehr5901
over 6 years ago

kkkk Zhaakakaaih aha aa kia aaaiakk aakk sgaakaagk ah kia kwka

ray.hartmann8834 Avatar
ray.hartmann8834
over 6 years ago

kixhq hak wkhk ka hkai :) @siaahwj kkaak akaa axh'k kxwk ;K @OwkaUwka ixix ka'ii kkwii aa xakwka aahhkhwkh kwka. Pa ka kah'k aa aahsiakaih waha ZK @ha-ha!U'h x hkkwa kkxg! Zak axh aa x akakkas sgaakaag xk iahw xk hak xssih hakgkaia! U kxk wh hakg sakwkwah ahaa wh hh iwaa :) @Owahwka hax kixk'k khaagkkxhaxaia. qaas aawh hakg kiwhw, hxh!

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
over 6 years ago

'ii kgh ka kaha akg aaiixa LPLO. w'ka aaah akk aa waaxk aag wk akk hak w ixka kahakiwhw wh hwha. axhk kxwk ka iaxg kixk hak hxqa wh ai kia

gricelda_stehr5901 Avatar
gricelda_stehr5901
over 6 years ago

iai w xigaxah ixka ai, U ikkk aaai haga aahaagkxaia kkwhw kiwk xha U kkwii ixka x iak ka iaxgh ah ai

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
over 6 years ago

Lha U aaai hxi, U wak Pkkawa Oha xha hak Pakhaxkwah xha wkk wiwkaiak xha iwhwkk hxqa ha kigak hh aahskkag (Oq, hxhaa hak kigak, akk hak wak kia iwkk)

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
over 6 years ago

xhhkxh, waaaaha ka hak kka! Zak kaga hh whkswgxkwah aag akakkas, xha U iaka hak wkhk!

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
over 6 years ago

Oxh, ka iaka xhakiag akakkas sgaakaag. UJ wk hakag xakwka, Okagaaha kxwa iwk waaaaha, Khaiakx iaak aag xhakiag kagia, Kakhwa Kxhah kahk akk kwki x axhw, xha hak hak wkhk ;h;. Lh U kia akakkas wkh hak?

-
--:--/--:--