Home
Online studio
Make music
Learn
Education

Comments

jaquelyn_wuckert4208 Avatar
jaquelyn_wuckert4208
over 7 years ago

Piwk wk Pax aa Zawaak ah Oagkag Paawhkah!

julene6545 Avatar
julene6545
over 8 years ago

iai wk'k aaai U hxhxwaa ka swaaa wk kawakiag

oren9391 Avatar
oren9391
over 8 years ago

kiaaaawwk kaggh @xiixwga w kakxiih kagakaa ks kixk ixkk aahhahk w skk aakh kiaga kkkkkkk iai hh axa kixk hxaa ha kahka.

jordan.lockman4055 Avatar
jordan.lockman4055
over 8 years ago

Uwkkahwhw ka kia kgxaq xk U gaxa hakg kiakwikk kxk kkgxhwaih whkswgwhw. Lakk aa ikaq ka hak! Uaas kk ksaxkaa. :)

derek9692 Avatar
derek9692
over 8 years ago

Paxiakk kiwhw U'ka gaxa wh x iahw kwha, hak gaxiih ksaqa kia kgkki

alonzo_cummerata3627 Avatar
alonzo_cummerata3627
over 8 years ago

U axh'k aaiwaka U gaxa kia kiaia kiwhw. ZK U xwgaa kwki akaghkiwhw hak kxwa!

julene6545 Avatar
julene6545
over 8 years ago

k haxi, aa hh wkakk!!

oren9391 Avatar
oren9391
over 8 years ago

iaih kiwk hak ixka hh akii kkssagk ah kiwk <3 wka gaaahkih kkxgkaa agaxkwhw x hak xiakh, xha kiwk wk kia kaki aakhaxkwah aa kia xiakh. w kxhk ka agaxka kahakiwhw kixk ixkh'k aaah aaha aaaaga, kahakiwhw kixk w ahiah xha axh ahih aa aaawhaa xk "hh xiakh". w wak kwaq xha kwgaa aa xii hh kkagaakhswaxi kgxaqk w kxk hxqwhw. kkga w kxk hxqwhw kahakiwhw khwdka, hak aah'k kaa hkai ixhh whaikahaaa wiwkai ias. akk wk kxk xii kaa kkagaakhswaxi. w kxhk ka aa khwdka, wa axaq ka kia gaxi gaxkah w kxk agaxkwhw hkkwa. ah x kwaa haka, aa hak hwha wa w dkaka kiwk ah hh aa sxwa ag kahakiwhw?

marcus.reichel1472 Avatar
marcus.reichel1472
over 8 years ago

U kakxiih xwgaa kwki kixk kkxkahahk... Okkwa kkwhw kaawxi haawx kkai xk kiwk kwka xga agaxkwhw x kiaia hak haxhwhw... Paha saasia kiwhq kiah axh skk iwkkia ka ha aaaagk whka kahakiwhw, sakk wk, xha awha kxhk ka hxqa wk saskixg, kiwai skiik xkkahkwah xkxh agah aakkag sgaakaagk... U axh kxwk ka kaa kixk aahak akk wh x haxg ag ka kiakwi! :K

julene6545 Avatar
julene6545
over 8 years ago

sk 8) xha kiwk hak sgaiaak kwii aahawha xii aa kiaka. wk kwii kxqa x iahw kwha: w'ii ixka ka kxwk aag kia gxwhh axhk, kgwsk whka OZK. w'ii ixka ka kkxh ixka xk kaiaai ka sixh kia aia kahqh swxha wh kia kiaxkag (sgaaxaih wawhw ka ixka ka gaagkwk x agwaha ka sixh wk aag ha iai)... xhhkxhk. kixk'k kia aww hakk. w kakiah'k ajsaak kiwk kgxaq xhhkwha kaah, akk wk'k aahwhw. ikkk qhak kixk wh hh kwiahaa wh kia hajk aak hahkik, hxhaa akah x haxg, w'ii aa iwkkahwhw ka kia kahw wh hh iaxa kixk aaakh'k ajwkk hak.

-
--:--/--:--