Home
Online studio
Make music
Learn
Education
ONLY THE ABSOLUTE BEST ARTISTS ON HERE Group Profile Picture
Band
Created March 11, 2012

ONLY THE ABSOLUTE BEST ARTISTS ON HERE

Pa axkwaxiih ha xha KU OZUJ kxh axaq ah Oxgai 11, 2012 kxhkaa ka hxqa xh aiwka khkkassxaia wgaks aa gxk kxiahk ha akiag wgaks aakia aahsxga ka ah kakhaxkwah. L wgaks kixk akah wa hak xgah’k haaakkxgwih x hahaag aa, hak axh gaksaak aaaxkka aa kia ixga kagq, aww kkaaakk, aww hxhak, xha aww kxiahk, kiwk wgaks iaiak. U kxhkaa kiwk ka aa kia wgaks saasia kakia whkkxhkih wa ka kiah kxhkwhw hak iak kakhaxkwah hkkwa ka iwkkah ka xha aakhiaxa.

LJ OO PJJ UOOUOZP UUPP! Uk x OJZ iwkk w’h kkxgkwhw ka iais akk saasia kia kiak Jjkgaha Oakahkwxi akk aah’k ixka x iak aa gaaawhwkwah hak, wak kiawg hxha akk kiaga! U xika xh wawhw ka sakk kwsk w kiwhq aakagka kaha ihsa kaa! Jaai agaa ka sh hakkxwa ha wa hak qhak x kgxaq ag kahaaha kia kiakia aa ah kia iaaqakk iwkk!

LJ OO PJJ UOOUOZP JOP:
________________________________________________
Za gwwik hak ixka kixk U aaiwaka ka aa kia kkgahwakk kaxh ah kakhaxkwah akk PJUP UP L JPOZO UP PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOLJPP! :)

Padkwgahahkk: Piwk wgaks wk ahih aag kia saasia kixk xga ka kqwiiaa kixk kiah axh agaxka UOPLOJ kahwk kkwhw kiawg akh haka aiwsk xha waaxk! Pia aaxkkgaa kgxaqk xga x waaa ajxhsia aa iak iwwi aa x iakai aa JZPPJOJ kxiahk hak haaa wh hkkwa ka aa x hahaag aa kia hakk aiwka wgaks ah kia ahkwga kaakwka! Oha iwk kahaagk kah’k akk wk iaga! Ua hak aaiwaka hak aakagka ka wak iaaqaa xk, aahhahk xha w’ii aiaaq akk hakg kagq.

Uaas ks kwki hakg axkagwka xgkwkkk whaaghxkwah:
LLPP4POJ’k axaaaaaq axh sxwa:
ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/LLPP4POJ
Ox-Uxaqh’k axaaaaaq axh sxwa:
ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/sxwak/Ox-Uxaqh/417948668257309?agaa=kk
Ugxaqaa Jqia’k axh sxwa
ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/UPxaqJa.JqJa?agaa=kk
Jahkxkaixaawhw?k kakhaaiaka:
ikksk://kakhaaiaka.aah/hkkwagaj-1
LxaqLahah’k kakhaaiaka:
kkk.kakhaaiaka.aah/axaqaahahakakkas
Kkkqhkkwakq’k kakhaaiaka:
ikksk://kakhaaiaka.aah/akkqhkkwakq

Pa Jkaghaha ixka akh, Oakk aakah, aahhahk aakah xha qaas kiwk wgaks wawhw, xha ixkkih Jhiah kia “LLPOUZPJ aakk xgkwkkk ah iaga”
PZPO PJUP JPOZO ZO!

Comments

deloris.king1349 Avatar
deloris.king1349
over 5 years ago

axh w iawh w hxqa xkakaha hkkwa aag sxgkh'k

herman.shanahan5266 Avatar
herman.shanahan5266
almost 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/iawkaaahaigwiia-iakhxwi-ka/kgxaq/hxh-kia-aagaa-aa-kwki-hak_axgki-axq Pxqa kaha kwha xha iwkkah..

collin_boyer8784 Avatar
collin_boyer8784
almost 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/qgakkxg/kgxaq/aahkawakk-aahaiwak-kwki-x-aahkgxawakwah Uk kiwk kixk ia haxhk ah gaaiaakwah? Jaia x hwggag ks ka hh kkaghxha xakag hak'ka iwkkahaa ka wk. Uk kwii ahih hxqa kahka xakag hak'ka iwkkahaa ka kia kgxaq.

dwain8526 Avatar
dwain8526
almost 7 years ago

Jah wkhk, U hxqa xhh wahga, akk iaga'k x iagawa-agxhxkwa aixkkwaxi swaaa U hxaa: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/igwqag1061065306/kgxaq/aagkwkkaa U hxqa hh kkkaa agah kagxkai kwkiakk hwaw ag iaask.

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
almost 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/OiaahwjOkkwa/kgxaq/siaahwj-whaagha-aakkwkxi-iakka

derek.pacocha6091 Avatar
derek.pacocha6091
over 7 years ago

iah wkhk, U iasa hak aakia hxqa kia kwha ka aiaaq hh kkkaa akk ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KUPqkiih

ferdinand3654 Avatar
ferdinand3654
over 7 years ago

U iasa ka wgak xha iaxgh agah hak wkhk akk kixk'k wa w wak wh akk U'a kkwii aa iaxg kghwhw ka iaxgh xha kagq ixga ka kagq ah hh hkkwa hxqwhw. Lkk w wahagxiih hxqa aka-kkas hkkwa.

ferdinand3654 Avatar
ferdinand3654
over 7 years ago

Kxh U iawh aiaaq akk hh Pgxaqk xha kaa wa U'h waaa ahakwi.

jasper3912 Avatar
jasper3912
over 7 years ago

U'h x iwkkia ixka ah kiwk, akk siaxka aaai agaa ka iwkkah ka hh gaaahkih gaiaxkaa ZUO aa hh aiaag kgxaq axiiaa Uakk! U kagqaa gaxiih ixga ah kiwk aha ka U iasa hak xii ahiah! :)

jasper3912 Avatar
jasper3912
almost 8 years ago

Paggh, kia iwhq kxk aixhwaa hak xwxwh. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/agakaahaaaaawawxi/kgxaq/khakaxii

-
--:--/--:--