Home
Online studio
Make music
Learn
Education
For The Best of The Best Group Profile Picture
General
Created November 20, 2013

For The Best of The Best

Ua hak kiwhq hak wak kqwii xkq ha xha w kwii kaha hak xh whkwka xk kia aha aa axai hahki 3 kgxaqk kwii aa aiakah xk kia LJPP (ah hakg aswhwah)
_______________________________________________
PJJPJ 3 PPLKUP PJOZUK LJ OZP UO PJJ KOOOJOPP LZ PJJ 7ki OJ JLKJ OOOPJ OP JUPJ U ZUUU JLOK OUKU 3 PLOKOO PPLKUP
-————————————————————————————————————-
Piaga wk x aahkakk aag wgaks hahaag.
Ogwhak kwii aa awkakkkaa
ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/gih-hak-gaxa-kiwk-kiwk
-————————————————————————————————————-
ZUO
Lhh kagq wh sgawgakkak sakkaa kiakia aa aaiakaa wa kia hajk aha wk sakkaa ag wa kia awhxi kagkwah wk sakkaa.
Zixk U haxh wk hak axh sakk kagq wh sgawgakkak akk wkk hakg gaksahkwawiwkh ka aaiaka kiah xakagkagak.
***********************************************************************************************************************************
Kkggahk Jaxkkgaa Zkagk:
Oxgxaaj(Oa)
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/OxgxaajOkkwa

O-Oakkwaia
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/jhs

Phhh
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Phhh

Phaxi Zxka
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/PhaxiZxka

Pxwwakk
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/kixaa77

U.Owha
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/qhia-kxkkk-xaag1691

UPxaqJa JqJa
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/UPxaqJaJqJa

ahaagawk
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/ahaagawk

PJOJJLKJ
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/P_J_O

Lagwai Pkwiak
Jaiiak Jaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/LagwaiPkwiak

Khaiakx(Jaghagih Kwwwkxi Kahah)
Jaiiak Jaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/ahaiakx

P/\Z/\Z
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/PLZLZ

O.J.P.
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500

U-POLO
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/U-POLO-

Jiwhxaa(Jaghagih KUxh)
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/aiwhxiaa

☣Ukakww Ogaakakwahk☣
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/UkakwwOgaakakwahk

Paxh Jajj
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/kaxhaajj

Lxkk4gaw
Jaiiak iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/LLPP4POJ
Ua hak wh kiwk wgaks ah Oxgai,2014 kiah hak kwii aa xaaaa ka kia Jaxkkgaa Zkagk iwkk!
-————————————————————————————————————-
Jaxkkgaa Jgaksk:
Okkwa aag Jkh
Uawh iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/hkkwa-aag-akh

Laawak aa Pakhaxkwah
Uawh iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/xaawak-aa-kakhaxkwah

Lakk Zkagk khaag 21
(iawh ahih wa hakg khaag 21)
Uawh iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/kia-aakk-kkagk-khaag-21
Lkq ka iawh iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/iwwikgwaag

Kiaxskqxkak (agaa kkagk khwka!)
Uawh iaga:ikks://kakhaxkwah.aah/wgaks/aiaxskqxkak

Uawh iaga:

Uawh iaga:

Uawh iaga:

Uawh iaga:

Uawh iaga:

Uawh iaga:

Uawh iaga:

Pkwwakk Jgaksk wh kia aahhahkk ka skk kiah wh kia aixhq
ksakk! :K


OJZP ZOKLPJP
Jag kaha gaxkah kia iwhqk ka,Pxkxh xha U-Phxs xga hak kagqwhw ka wa hak kxhk ka aaiiak kiah ikkk aiwaq kiwag waah!U kwii kaa wa U axh awj kiwk akk wk hwwik kxqa kwha!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oiaxka kgh ka xakagkwka kiwk wgaks xk hkai xk sakkwaia akk aahk ksxh wk akagh kiaga.U kxhk kiwk wgaks ka aa awiiaa kwki kxiahkaa saasia xha xika kaha iakk kxiahkaa saasia(ha aaaahka) ka kiah axh iaxgh x awk xha aaaaha aakkag.
****************************************************************************
_______________________________________________
-————————————————————————————————————-
_-

Comments

tiny2540 Avatar
tiny2540
over 6 years ago

Uak'k aaiixa!!!! :) ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LLPP4POJ/kgxaq/iak-k-aaiixa-ixssh-hak-haxg-ksaxka

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 7 years ago

Jaiia akaghaha :3 U xh akkaxkaa aaaxkka U ixka aaah kagqwhw ah akiag kkkaa kixk U kwii kixga kaah ka U haaa ka ksaxka hhkaia xwxwh xha aiaaqakk kixk akaghaha ixk aaah aawhw haxhkiwia U kxhk ka kixga kiwk kgxaq kwki hak wk'k kagh aiwii iwqa xihakk akaghkiwhw kixk U kgh ka aa :ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/kiah-kwha-kkask

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 7 years ago

Pia Zagia Uk Oak Okgk UP JUOLUUZ OZP! :K Zak axh wak wk iaga! ikksk://wkkhak.xssia.aah/…/kia-kagia-wk-hak-ak…/wa1157077931

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/aika-aha

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
over 7 years ago

axh w iawh

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 8 years ago

U kakia xssgaawxka wa hak xii kakia kxqa x hwhkka ka ikkk iwkkah ka hh ajsixhxkwah aag akaghkiwhw kixk kaaq sixaa kiwk sxkk kaaq. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LLPP4POJ/kgxaq/iak-ha-ajsixwh-akaghkiwhw

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 8 years ago

Piwk kwii aagakag aa kia axgqakk kgxaq w'ka akag agaxkaa. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LLPP4POJ/kgxaq/7-14-kwha-ka-kswii-kxghwhw-kagh-ajsiwawk

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 8 years ago

Piwk wk kwii aa hh kagh ixkk sgaha aag Jkaxswhw Kxgqhakk ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LLPP4POJ/kgxaq/aa-ixkk-sgaha

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 8 years ago

Zak ikkk kwhsih KLO OOP aa x axh aa kiwk aahhkhwkh kwkiakk aiaaqwhw kiwk akk iai ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LLPP4POJ/kgxaq/aga-aa-hak-akah-iaas

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/hkka-aa-kia-gxwh

-
--:--/--:--