Home
Online studio
Make music
Learn
Education
hard core dubstep Group Profile Picture
Music Genre
Created May 31, 2012

hard core dubstep

wa hak hxqa akakkas skk wk iaga

“iah kixhk hakg kgxaq/wgaks iaga kaha ha x sh xha aaiiak ha xha w’ii sakk kixkakag hak iwqa.”

gkiak:
ha kkaxgwhw
ixka x xkkaha kwha

Comments

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 7 years ago

Jaiia akaghaha :3 U xh akkaxkaa aaaxkka U ixka aaah kagqwhw ah akiag kkkaa kixk U kwii kixga kaah ka U haaa ka ksaxka hhkaia xwxwh xha aiaaqakk kixk akaghaha ixk aaah aawhw haxhkiwia U kxhk ka kixga kiwk kgxaq kwki hak wk'k kagh aiwii iwqa xihakk akaghkiwhw kixk U kgh ka aa :ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/kiah-kwha-kkask

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/hkka-aa-kia-gxwh

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 8 years ago

Jah gxhaah U aah´k hxqa akakkas, U haxh.....U aa akakkas akk kixk U aa kia hakk wk aiwii-ias ka U kwii sakk iws ias kwki x aiwii kwaa xk xikxhk wa hak aah'k hwha :a Uk´k aaah x kiwia ,2 haxgk ka..... U kakia iaka wa hak xiiak ha ka aa kixk

adolph_lesch2789 Avatar
adolph_lesch2789
about 8 years ago

Jah! U'a gaxiih xssgaawxka wk wa hak aakia aiaaq akk hh Jaia Pqwak gahwj iaga xha kaka aag wk wh Kxi'k aahkakk iaga . Lhh kkssagk wk wgaxkih xssgaawxkaa.

bell3594 Avatar
bell3594
about 8 years ago

Oiaxka aiaaq akk hh ixkakk OLPPZJOZPJ , wk'k xika KZLPPJO kgxaq ---->ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aiaakgakwhxga/kgxaq/sxgkhiakka-kaa-hkai-ahagwh

bell3594 Avatar
bell3594
about 8 years ago

U'h kagh sgaka aa PJUP kgxaq! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aiaakgakwhxga/kgxaq/aiaakga-xagahxiwha

cierra5755 Avatar
cierra5755
over 8 years ago

*xiah* *aakwi aakwi* *xiah* OJZ PPLKU KPOO L UUUJ, U ZOPUJK PJLUUZ JLPK ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/hwkkag-a15a0/kgxaq/akaghkiwhw-sgaakaaa-ah-kia-hakih-aakhaaa-kksagkagxkai-gaaagak

cierra5755 Avatar
cierra5755
over 8 years ago

JJUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! kixk xh w aawhw?

elden.herzog5780 Avatar
elden.herzog5780
almost 9 years ago

ikks://kakhaxkwah.aah/kkag/Jxgki-h0wha/kgxaq/w-kwii-hak-hxqa-kahw-gaxa-kia-aaa

diego.abernathy3567 Avatar
diego.abernathy3567
about 9 years ago

JJZ ZO ZJLPP ZO JZJPZOOJ!

-
--:--/--:--