Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Little Things Remix Group Profile Picture
Contest
Created May 27, 2015

Little Things Remix

Zwhhag xhhakhaahahk!

L kaga agah kia Phikag Uawxh Pixgs:
PJLOU ZOZ aag kxqwhw kia Pakhaxkwah #UwkkiaPiwhwkPahwj Kixiiahwa xha KOOJPLPZULPUOOP ah aawhw kaiaakaa xk x awhxiwkk.
Piwk ixk aaah xh xhxhwhw iaxghwhw ajsagwahaa! U’h kagh ixssh kwki kia akkaaha. Lakag gaxawhw hakg aahhahkk, gakwakk xha iwkkahwhw ka hakg gahwjak, U kiakwik U kiakia aahhkhwaxka kwki hak xha wwka x iwkkia haga whkwwik ka akg sgaaakk aa iak hhkaia xha kia sxhai axha ka kia kaiaakwahk.

Lii aa kia kkahwkkwahk gxhwaa wh kakha, kajkkga, wgaaka, aahaask xha “saaqak”. Pia kxgwakk agaxkwka waaxk kaga xii wgaxk xha hakg kagkwahk ksxgqaa x awaaagahk ahakwah xha ixka kahakiwhw hkkwaxi ka aaaag. Paha kaaihwaxi wkkkak iwqa “kaaxik aawhw kaa iak” kxk x wahagxi haka xagakk kia aaxga aag 80% aa xii kia hwjak. Lk kaii xk ajaakkwhw x “aahsiaka kahw”.
Jkaghaha ixk x hkkwaxi kawaa ka kiaga’k ha kgahw gahwj wh kiwk kwkkxkwah, ikkk hxhh hxhh aiawaak aa gaxiih wgaxk kagkwahk aa aha aaai kahw. Piaga kaga xksaakk aa hakk aa kia hwjak kixk U gaxiih xssgaawxkaa. Pia haaixhwaxi kakhak, whkkgkhahk aiawaak, agas akkk, agaxqaakhk, agwkwhw wgaakak, xii aa wk kxk gaxiih axhkxkkwa. Paha haga kixh akiagk akk xii aa kiah kahaagakiih aaha.
Uh hh hxhh haxgk aa ajsagwahaa wh gaaagawhw, sagaaghwhw kgwkwhw, sgaakawhw… kiaga xga aagkxwh xksaakk kixk hxqa x kahw “gxawa agwahaih”, x aika gaaaga ag sagaaak aag kia kkxwa/iwka sagaaghxhaa, xha kixk hxqak x iwk gaaaga - xha kahakwhak kiaka xksaakk axh aa kgwaqh.

Jag ajxhsia, x kwhw-xiahw aiagkk ag “iaaq”. Pia sxgk akaghaaah qhakk xha kwhwk kaa. Og, kia “kkagh” kixk kia kagka kaiik kixk iaxak ks ka kia iaaq. Pia aiwhxj aa kia kgxaq xha kia “hahah hakak” kixk hxqa hak kxhk ka axhaa iwqa ha aha’k kxkaiwhw. Piaka xga kaha aa kia aiahahkk wh hh aswhwah kixk hxqa hkkwa sahakgxka kia kaki.

Uh kia ikgh’k kas 10, LOhaahwaq kxk kaiaakaa xk kia kwhhag aa kia aixiiahwa.
Piwk gahawkwah’k hkkwaxiwkh, aiaga aiawaak, kakhak, agwwwhxiwkh, akhqh haaw-wki axkk iwha xha iaxa aass’h wgaaka agah aawwhhwhw ka aha kxk kia aiwhaiag!

Lhkigxhwka, kiwk sagaaak “hxki-ks” kkhia wk kikhawhw’! Kika/axhaa iwk xha waaxi aag kkgaak Kxhaa Kgakk xii akag kia kagia. Kahwa Kxhah, Ohaww, xha Zasihg whkswgaa akaghkiwhw agah iwka sagaaghxhaa ka kwkkxi kwaaa/wxhag aahaaskk. Pakhakgxaq khsa aa kwaa. KU Okkai3Lakha agaxkaa x aahhagawxiih sagaaak hwj aag aakkkga gkhkxh axkiwah kiakk xha kskaxia ajaikkwka iakhwa kahkak. LUU xga kagwakkih xhxhwhw xha hh sagkahxi axkagwkak! L Lkkiaxa aa Uwak, Ogwhaa Uakwxi, OZJPKOZJ xha Owwiaaj xii ajkahaaa gaagaxkwahk kixk kakia kixh x axhaa aiaag xha/ag aa sagaaak axkkwhw aag x akkkgwkkwa hakwa kagwsk! OZPPPLOKUOJ ZOPU! Piah gwaa kia kas aa kia iwkk!

Jag xii kia whaaghxkwah ah sgwhak xha kia Ukgh aag kiwk aahkakk, wa ka kia Uwkkia Piwhwk Uhaa sxwa

Comments

michel_moen5632 Avatar
michel_moen5632
over 6 years ago

akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi akwkwkgwi

brad.cain4876 Avatar
brad.cain4876
almost 8 years ago

U xh hak

rene8832 Avatar
rene8832
almost 8 years ago

Ua hak wkhk xga iaaqwhw aag kaha akh kiwk kkhhag, Uawh kia Jiaakgahwax Oxahakk aahkakk. ikksk://kakhaxkwah.aah/wgaks/aiaakgahwax-hxahakk

bernetta7081 Avatar
bernetta7081
about 8 years ago

U kxhk x haaiah ah Laiihkaaa kahwk

chuck_sipes7630 Avatar
chuck_sipes7630
Soundation Crew
over 8 years ago

Jah akaghaha, ka ksaxkaa kia wgaks whaa hak kwki x hak iakkag ka wak agah Phikag!

jinny4134 Avatar
jinny4134
over 8 years ago

Jah aahwgxkk wkhk!

nathaniel_gutmann2476 Avatar
nathaniel_gutmann2476
over 8 years ago

Jw Zasihg..Pixhq ZOZ aag aawhw kia #UwkkiaPiwhwkPahwjKixiiahwa! Zak hxaa kia iwkk aa akg gahwj awhxiwkk. Pa iahag hakg "akiih axixhaaa gakwak" gadkakk, agah kia kwhwag'k hwa...iai Zakg gahwj wk kgkih whhakxkwka xha saakiwxg. Pia kaaxik, iaxa xha LZ'k xga kxh kaa iak, aaiwha kia kgxaq. Uk hakak kigakwi kakagxi kahsak, aaaik xha wgaakak agah akhqh kaaiha ka gxwwxa Ukixha-wki kassaa k/akkkgwkkwa kakhak. Zak agaxkaa x "Uwkkia Piwhwk" ahih iaaq wk aaai xk x kwaa/aahaask akk kakia aa aixiiahwwhw ka kwhw. Piwk "iaaq" kaaq akk kaha aa kia sxkkwah aa kia ahakwah wh kia kaaxik. Kaai akagxii.

cesar_tromp7177 Avatar
cesar_tromp7177
over 8 years ago

OOJ! U ikkk aakia kaa wk hak! kixhj!

damon3828 Avatar
damon3828
over 8 years ago

Oiaxka aah'k xakagkwka :) Lakagkwkwhw iwqa kixk xakkxiih agwhwk hak haga hawxkwkwkh kixh saskixgwkh.

-
--:--/--:--