Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Team Soundation Group Profile Picture
General
Created March 07, 2012

Team Soundation

Comments

reita_luettgen1701 Avatar
reita_luettgen1701
about 6 years ago

Pixk´k x waaa sawhk. Zsaxkak xga wgaxk, akk kia hakkaaaa wk sgaaxaih x aakkag kxh hakwah akaghaha, gxkiag kixh kigakwi Paxh Pakhaxkwah. Uaq, U´h wahhx iaxka kixk aaawkwah ks ka kia kaxh.

kelsie8064 Avatar
kelsie8064
about 6 years ago

Lakkag dkakkwah: Zih ixka ka hak aaah ksaxkaa kigakwi kia Oakkaaaa ah kia gaxkah kih kagkag hxwhkahxhaa ixa ka aa aaha?

joan.cruickshank6807 Avatar
joan.cruickshank6807
about 6 years ago

Lh U agxhh ag ixka xii aa kia kgahawhw kahwk aaah aakkaa?

kelsie8064 Avatar
kelsie8064
about 6 years ago

OU.

joan.cruickshank6807 Avatar
joan.cruickshank6807
about 6 years ago

Jah wwka iwh sgask xk iaxkk ia'k kghwhw

kelsie8064 Avatar
kelsie8064
about 6 years ago

Uk'k wawhw ka kxqa haga kixh aha sagkah ka kxqa ah KOOOZOUPZ wkkkak, ka aa iahakk. :\

teodoro.fadel2304 Avatar
teodoro.fadel2304
about 6 years ago

Pixkk hwaa. :) U kkssaka wkk Uxi gaksahawhw ka aahhkhwkh wkkkak hak.

floyd7741 Avatar
floyd7741
Soundation Crew
about 6 years ago

Jw kiaga kkkawa iaxak, ka ka xhkkag kaha aa hakg dkakkwahk: - Za kaga aawhw x kwka hxwhkahxhaa axgiwag kaaxh ka awj kaha akwk xha ksaxka kaha aaxkkgak, xii ka ahkkga x khaakiag ajsagwahaa wh kia kkkawa. Paggh wa xhh aa hak kaga kghwhw ka kka kia kkkawa akgwhw kiaka iakgk. - Za'a UOZJ ka ixka PP-808 wh akg kkkawa xk kaii kgkkk ha. Ziwia ka aah'k ixka sixhk ka akwia kixk wh akg kkkawa xkh, iasaakiih aha axh ka'ii aa xaia ka hxqa kixk ixssah! - Pixhqk ka xii kia kixga hakg kkagwak xaakk iak Pakhaxkwah qwaqkkxgkk hakg hkkwa axgaag. U'ka kixgaa kiwk ka kia gakk aa kia kaxh. *kaxgh-ahaa*

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
about 6 years ago

ZPa wh2 agahai iagh kwki kxha kakkwhwk xk kia aahhahk aaiak xaakk kia ahkaiasa

ahmed.kirlin3019 Avatar
ahmed.kirlin3019
about 6 years ago

Kwkkagkwah, hak kaa hkai (hakk kwki kia wxwh xha khsa aa awkkagkwah) xha xaa x aawgxaag (hak kaa hkai, hakk kwki kia hwj) xha ad wk xaaagawhwih

-
--:--/--:--