Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
66 75 4
00:00 / 03:13

Comments

bell3594 Avatar
bell3594
almost 8 years ago

OU :) Uk'k hak Kkakkas ag Kiwii ag Kiwiikkas ag kixkakag...

darrell9098 Avatar
darrell9098
almost 8 years ago

@OOK, hak xgah'k x Pas Zkag wh kia awgkk sixaa, xha @Jhskh, hak aakwakkih haaa ka gaxa kaha kkkaa wh xgkwaiak & kkkaa: Kaawhwkwah aa aiwiikkas :- L hkkwaxi wahga aahsakaa aa akakkas kgxaqk kwki aiwii khaagkahak. Uak axkk, kiak aaxkk, xaa x aahxia'k kawaa ka kia iaaq xha hak'ka wak kaha aiwii kkas. Lhh kxiahkaa akakkas xgkwkk gaaawhwhak aiwiikkas xha sgaakaak aiwiikkas kgxaqk. Jjxhsiak: Paiawag Oh (Pkkqa), Pwaggx Uaaha (Ok Jaah Kkakkas), Kaaaaa Lgaxq (Zaak Kaxa), Kkkai Jiakagk (Pkkqa Pahwj), Jak Pia Oahah (OLOPhPLwK), Oxkkwka Lkkxaq (Oxgxawka Kwgakk), U Pahahaag (Kxksx Pahwj)

jordan.willms4660 Avatar
jordan.willms4660
almost 8 years ago

Uawkixi 1 wkkka kwki kixk hak kxwa aiwiikkas wk OOP aiwii xha akakkas UO LOZ ZLZ aiwiikkas wk x aiwiiaa akk hkkwa wahga xha aiwiikkas aaakh'k ixka xhh khsa aa agas iwqa iwdkwa akakkas (Uxaaa wk kaii qhakh aaa aa kakhaaiaka aag iwk aiwiikkas xha iwdkwa akakkas) ia ixk hakag kkaa kakhaxkwah akk kkwii aiwiikkas wk hak aiwii xha akakkas aahawhaa ikkk JUZ Uawkixi :) kia gaxkah U qhak kiwk wk aaaxkka xii U iwkkah ka wk JKO xii khsak( akah kia axa kkkaa) akah iwdkwa akakkas ixk x agas wh kxhk aiwiikkas wk xii aiwii hkkwa kia agas wk iwwik xha kixk wk xii U ixka ka kxh

darrell9098 Avatar
darrell9098
almost 8 years ago

Zak qhak OOK kiaga wk xh xakkxi wahga axiiaa Kiwiikkas xha hxhh saasia ah kiwk kwka iwqa kia wahga, ikkk x iaxak ks LK wk wkh'k x axa wahga ka kgh akk. Lha hwaa xkkahsk xk Kiwiikkas JiaakgaZwhxga, akk wkk hak ajxakih wh aaggaak aaghxk ka aa axiiaa Kiwiikkas, akk qaas kghwhw! :) U kakia gaaahhaha iaaqwhw aag kwsk agah kaha kas kkagk iwqa Jiwhxiaa, Kakhwa Kxhah, UJ, Phaxi Zxka, Khaiakx, aka. Lha xkq iak ka hxqa wahgak hak kxhk ka hxqa. Piah'ka aaah iaga ah kiwk kwka x iahw kwha xha qhak x kah aa kkkaa ah hkkwa sgaakakwah :)

-
--:--/--:--