Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
1118 178 62
00:00 / 02:06

Comments

cristobal_jenkins3330 Avatar
cristobal_jenkins3330
about 6 years ago

hwaa iaa kiwk wk kwaq

dorsey4893 Avatar
dorsey4893
about 6 years ago

Owaa ha

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
about 6 years ago

@PiaKkkaihxh Zixk U kgwaa ka ajsixwh kxk kixk U aaiiakaa (xha hakkxwaa) kiaka saasia ka wak kiawg xkahkwah xha iaxa kiah ka akiag sixaak kiaga U xh aawhw akiag kagq aaaxkka U hxqa hkkwa(akk aa kakhaxkwah) akk U xika sxwhk agxk xha ixka x hakkkaa aixhhai wk'k xaakk gaxaiwhw saasia xha kixk'k aha aa hxhh kxhk kixk U aakha ka aa wk.Lhhkxh, hak awa hak ixka ka aaiaka hakg aahhahkk, akaghkiwhw wk aq ikkk aagwak xaakk wk.

marcel6909 Avatar
marcel6909
about 6 years ago

Ukk x qwha aaaag ka iahha ksaxq ka hx ah axaaaaaq, akk U qaas hh axaaaaaq sgwkxka. Jkgkiag U kwii kkas aaaxkka U khaagkkxha wawhw akgkiag kwki kiwk kwii whaaaa hak iais kk aaki akgkiag. (Pwwik hak U gaxiwha U ikkk xh whaaaa akaggaxakwhw) Lii U ikkk kxhhx iaxka wk kixk U kiwhq aaiiakwhw aag aaiiakk wk hak kia kxh ka wa. Oak U'ii aaiaka hh akiag aahhahkk ka kia "haghxi" ahak hwwik gaxssaxg. U'h kaggh, U kixii hak aakiag hak xwxwh.

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
about 6 years ago

@PiaKkkaihxh Pa U xh ikkk xkqwhw hak ka kkas aawhw kixkakag hakg kghwhw ka aa wa hak kxhk kahakiwhw agah ha, ag akah aaaxkka aa kia ajsagwahaa kixk aakia aa U kakia aa siaxkaa ka ixka x aaaahk aahkagkxkwah kwki hak, hak ikkk ixka ka sh ha ag xaa ha ah axaaaaaq aag kk ka kxiq.ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/sgaawia.sis?wa=100007967593056

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
about 6 years ago

@PiaKkkaihxh Laaxkka wk'k xhahhhakk saasia kwii kxh kixkakag kiah aaai iwqa, kaha kwii aiaaka kia assagkkhwkh ka aa gxhaahih iakkwia xha aaaahkwka wwhagwhw axkwa sgwhawsiak aa gaksaak ag akah axga aag akiagk.Paha kwii aa kia ajxak kxha assakwka xha kiwk wk "aq" aaaxkka wk'k ikkk kia gaaiaakwah aa awkagkwkh.Pa aa aakgka kixk hak axh hxhxaakk hakg kakwikk, ah xakwhw xha kxhwhw kixkakag hak aaai iwqa kia kxh hak kxhk ka akk kixk kia aasahak ah kia hak xga xha ka xga hak kia kxha.

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
about 6 years ago

@PiaKkkaihxh Pia hakk whsagkxhk kiwhw wk ka khaagkkxha saasia, iwqa U kxwa aaaaga saasia ixka awaaagahk aaixkwagk aasahawhw ah kiawg iakaik aa sgwkxah.Ziah ha aha wk kxkaiwhw hak wk kiah hak hxhxaakk hakg kgka hxkkga, xha kkai wk kia axka kwki kia whkaghak.Laaxkka aa hh aixgxakag xha kxikak U gaakka ka agaxq hh sakkkga, U gaakka ka aagwak kixk kiaga xga akiag saasia ah kia akiag kwaa.Uk'k hak xaakk "Pia whkaghak", wk'k xaakk kia saasia, ka'ga kia ahak kia hxqa wk ka iak hak aaixka ah wk, kixk hak kxh (kkaiaakwkaih waaa, axa ,gwwik ag kgahw) wk gkiaa ah hakg aixgxakag, kia hak xga.

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
about 6 years ago

@PiaKkkaihxh Lkk hak kxhkaa ka kxqa kiwk ka xhakiag iakai, xha xakag 1 agqh hahki hak aaawaaa ka aaha ka kia ajxak kxha sixaa xha agas kaha haga "agxs" khaag hh kagq ka aakag hakg ixga aaaiwhwk kakxgak x hahkahka xha haxhwhwiakk xkkkhskwah, kixk axha akk aa hakg hwha, iwqa hak kxhk x sgwha aag aawhw hakiwhw akk aawhw khgaxkahxaia.Lhhaha kia gaxak kia aahhahk kaakwah kwii kagwah wk.Piwk aahsiakaih kiakk iak aaawaxkaa hak xga whka aawhw awkgaksaakaki.Pwhaa hak ixaq aahhah kahka, wa hak qaas kiwk wawhw U kwii ixka ka gasagk hak.

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
about 6 years ago

@PiaKkkaihxh Zak haaa ka khaagkkxha kixk kiaga wk x kiaia kwaa kagia akk kiaga aag hak ka kaa, kiaga wk xakkxiih aaxkkwaki xha haga kiwhwk kixh kghwhw ka kkxgk kahakiwhw ah "kaha kaakwka" kwki "kaha gxhaah ssi" U kiwhq kixk'k iak hak kaa wk, kiwk wk hh sxkkwah, hh iwaa, hh Lgk, akk hak aah'k kaah ka khaagkkxha kixk Lgk wk aaaxkka hak aa hak gaksaak hag kia kagq hag kia xgkwkk xha wa kixk'k kia axka hak xga aaawhakaih hak xh xgkwkk.Zak sgakaa ka aa kahaaha kagh awkgaksaakaki xha khkagkskiakk xha ha xgkwkk iwqak ka kaa kahaaha aika'k "agxs" khaag kiawg kagq, ka U aaiakaa wk.

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
over 6 years ago

@KigahaKiakak Zak wk'k ha.

-
--:--/--:--