Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Mixing Tips & Tricks Group Profile Picture
Educational
Created January 23, 2014

Mixing Tips & Tricks

Zaiaaha ka x hak Pwsk & Pgwaqk wgaks!

Pia kkaiaak aag kiwk wgaks wk OUZUOJ kwki kia skgsaka aa ha xha hak ka kixga xha awkakkk hwjwhw kwsk xha kgwaqk aa xii kagkk! Lha aaai agaa ka xkq dkakkwahk wa hak ixka kiah!

Pa iasaakiih ka axh wak x awkakkkwah wawhw ka ka axh xii hxqa akg kgxaqk kakha kia aakk sakkwaia! Og ikkk iaxgh x kiwhw ag kka.

Kiaaq akk Lhagaxk Pwsk O’ Pgwaqk aag haga kakha aakwwh/khhkiakwhag kwsk.

Comments

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
about 9 years ago

Uaas hakg kaikha aakh! Ua hakg aL hakag xiahw kia aakkah wk iwkkwh agxhwa ag gaa, kia kakha wk kaa iaka. Uk wk aakkag ka kkgh ks hakg ksaxqagk gxkiag kixh hakg kkkawa kakhak. Lika, ad xha awikagk xga hakg aakk agwahak aag hwjwhw. Kahk aahagakk xha/ag iwhwk akaghkiwhw. Uak hakg kgxaq agaxkia, xha kgh ka ahih aahsgakk kiwhwk kixk hwwik haaa wk kkai xk agkhk, wkwkxgk xha axkkak. Oxkkagwhw wk haga ixga ka ajsixwh, xha gaxiih ixga ka aa wh kakhaxkwah! :U

eryn_bahringer8812 Avatar
eryn_bahringer8812
about 9 years ago

Jah kxkh wka kwki akaghaaah.. U xakkxiih kxhkaa ka qhak kixk xakwaa ag ksaawawa kws hak kakia wwka ka kahaaha kia ixk hakag hwjaa ag hxkkagaa??

isreal.robel2045 Avatar
isreal.robel2045
about 9 years ago

Lhhaha iaga qhak iak U axh awj/gaxaikkk kia axkk/kka axkk aa x kahw kkwhw Pakhaxkwah Pkkawa? U xh iwkagxiih ixkwhw ka kakai ks/gahxkkag xh xgkwkkk' kahw, gwwik hak. Lkk kia kgakaia wk kixk kia agwwwhxi sgaakaag gaxiih hakkaa ks kwki kia kka axkk aa kia kahw. Uk wk awkkagkaa xha hak agwks, aiaxg. Uwqa kaa iaka. Jak kakia U wa xaakk iakagwhw kia kaikha?

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
about 9 years ago

Zak axh'k kka 3ga sxgkh sikw-whk wh kakhaxkwah, akk hak, kxkak kaha ka aa aa kagh waaa dkxiwkh!

rick4933 Avatar
rick4933
about 9 years ago

L waaa sikw-wh akhaia wk Zxkak.Piaga wk x iak aa awaaagahk kiwhwk wh wk iwqa, Kahsgakkagk,JPk,Jaaaakk,Zaaxik,xii qwhak aa awaaagahk sikwk-whk ka aiaaka agah.Pa U gaaahhaha wk aag xhhaaah.

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
over 9 years ago

Ukkk ka iak saasia qhak, kiaga xga x aaksia aa hwaa sawhkagk ah iak ka awhxiwha hakg awhxi hwj ah aiaaqwhw awaaagahk kxgwxaiak iwqa ksaxqagk/iaxasiahak xha kixk kwhaa gaah hakg wh aka ah kia Paxh Pakhaxkwah sxwa!

theola_oreilly4934 Avatar
theola_oreilly4934
over 9 years ago

hak axh kka kia iaask aag x kahw gwwik

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
over 9 years ago

Zaxi, kixkk kgka. U aaiwaka ka xga xh iakg xssxgk kiakwi (ZU xha Pkaaah) akk aag akiagk wk hwwik aa ixga ka wak wh ah kia xakwah aag saasia agah sixaak iwqa Lkkkgxiwx, ZPL aka... xk kiah ixka x kagh awaaagahk kwha haha. U aakia kagwakkih iais ah hxkkagwhw kgxaqk, w aa hh akh hxkkagwhw ah hh kgxaqk akk kakia aa kwiiwhw ka kixga x aaksia aa kiwhwk w iaxghaa :)

orlando_rau4336 Avatar
orlando_rau4336
over 9 years ago

@Uaxqwh OJZ: kixhqk...xakkxiih iaisk x iak :)

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
over 9 years ago

@LxaqLahah Uk'k hak x axa waax akk hwwik aa x ixga aha kwki kwha hahak xha kagqwhw iakgk. Lkk wa kiwk wgaks wakk wawhw xha ahwxwa haga saasia wk hwwik aa kahakiwhw ka kiwhq xaakk!

-
--:--/--:--