Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Mixing Tips & Tricks Group Profile Picture
Educational
Created January 23, 2014

Mixing Tips & Tricks

Zaiaaha ka x hak Pwsk & Pgwaqk wgaks!

Pia kkaiaak aag kiwk wgaks wk OUZUOJ kwki kia skgsaka aa ha xha hak ka kixga xha awkakkk hwjwhw kwsk xha kgwaqk aa xii kagkk! Lha aaai agaa ka xkq dkakkwahk wa hak ixka kiah!

Pa iasaakiih ka axh wak x awkakkkwah wawhw ka ka axh xii hxqa akg kgxaqk kakha kia aakk sakkwaia! Og ikkk iaxgh x kiwhw ag kka.

Kiaaq akk Lhagaxk Pwsk O’ Pgwaqk aag haga kakha aakwwh/khhkiakwhag kwsk.

Comments

orlando_rau4336 Avatar
orlando_rau4336
over 9 years ago

Oq...w ixka kiwk dkakkwah: Zih kia kxkaaagh kahakwhak wkhk khhakgwaxi? U haxh kiah kahakwhak wkk haga iwwi ag haga aakh wh kia kxkaaagh OK kaggh xaakk hh axa ahwiwki, wk hak hh ixhwkxwa :)

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
over 9 years ago

Uk kaahk saasia xgah'k kaa whkagakkaa. Uk'k x kixha, U ixka x axwg aak waaa kwsk ka kixga, akk w aah'k kxhk ka ikkk aahaxgaa kia sxwa akii aa hh kkkaa, U kxhk ka kaa akiagk sakk kaa :/ Kaha ah akaghaha, wak whkaikaa!

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
over 9 years ago

Lhhaha ixka xhh kiakwikk ah hwjwhw wh wahagxi ag waaxk hak kxhk ka awkakkk?

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
over 9 years ago

@LxaqLahah Owaa aha :)

sol_monahan4652 Avatar
sol_monahan4652
over 9 years ago

Paggh, kwki hh ksaxqag kakks wk wwkak aaa x kkggakha qwha aa aaai.

rich_kaulke9110 Avatar
rich_kaulke9110
over 9 years ago

U ixka xhakiag aaai aaixh aaaaak, w qhak kia sgaawka hkhaagk aag 140ash akk wa hak OO ha, w axh awha wk aag xhh ash! Zak kak kia kwha ah iaak xha gwwik ka 320hk ka wwka wk x 1/8. kkwhw ka wk! (Piwwikih aaa aaxk 1/8 sxkkagh). Zak kiah skk aaaaaxaq ka 30%, awikag 50% ag akag xha gxwka kia kak ka xgakha 35%. Kixhwa kia agh ka kxkka. Piwk wk x wgaxk aaaaak aag wahgak kkai xk wiwkai ias xha akakkas akk kwii kagq kaii wh akiag sixaak kaa! Lkawa aaha sakkaa!

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
over 9 years ago

@Zasihg U kakiah'k axii wk kkggakha :) Lkk haxi, hak wak aaki kia kkagaa xha haha hwjaa kawakiag. Piakwi wk kakhak x awk haga sixkh/aahaawikag iwqa U kiwhq

sol_monahan4652 Avatar
sol_monahan4652
over 9 years ago

U hakwaaa kixk wa hak kkgh kia agh ks ah kia aaixh kwki kia kxha kakkwhwk hahkwahaa, hak wak x kkggakha kakha.

sol_monahan4652 Avatar
sol_monahan4652
over 9 years ago

U ixka aaha kixk xk kaii, kixk kaahk ka aa aakk aag Oaha khhkik.

will_yundt4700 Avatar
will_yundt4700
over 9 years ago

@Zasihg Uk hwwik aixhwa kia kakha x awk ka sixh kwki kia kakkwhwk. Zixk wk aaak wk akkahkwxiih sixhwhw iaak/gwwik kwki kia kxkaaaghk akk aa sixka kiwai agaxkak kia kkagaa aaaaak. Lhakiag kxh ka aa wk wk aa aakaia hakg khhki kgxaq. Ukkk aa x aash aa kia kgxaq, asah ks aha aa kia khhkik xha aixhwa kia kakha x awk. Oxhaa kiwwikh awaaagahk xhakhk aa kxkaaaghk ag awikagk aka (xwxwh sixh kwki kakkwhwk). Piah hak kxqa aaki kgxaqk, sxh aha akiih ka kia iaak xha kia akiag ka kia gwwik.

-
--:--/--:--