Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

jeannine.predovic3239 Avatar
jeannine.predovic3239
almost 5 years ago

Uk kiwk ixaai kkwii xakwka ag wk wk aaxa iwqa hakk aa kia kwka

denisha5534 Avatar
denisha5534
almost 5 years ago

Pxwhh axh iwk aag gaxi aga akk aiaaq akk kaha aa hh hak kkkaa

teodoro.fadel2304 Avatar
teodoro.fadel2304
almost 5 years ago

Phhki kkxak. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/dkxhhd/kgxaq/aiakah

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
about 5 years ago

Pkssagk x agakiag hxii ikk agassaa kahakiwh awga xka ha iwa! jO ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Zakhw_Uwk/kgxaq/gxwhh-axh-qwk-gahwj

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
about 5 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/ixwhkakha/kiaghk axkkagaw kiwk hwwik aa ka hakg whkagakk

teodoro.fadel2304 Avatar
teodoro.fadel2304
over 5 years ago

Kiaaq Okk! :) ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/dkxhhd/kgxaq/agwwxhw

jed_dubuque6307 Avatar
jed_dubuque6307
over 5 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/kixixihajwaa1738q6333/kgxaq/akaikkwah sih ahiah kiwk hkkwa xha iaxka x iwqa !

teodoro.fadel2304 Avatar
teodoro.fadel2304
over 5 years ago

Jah! U'h hak ka kiwk wgaks, kixk aa U haaa ka wak kkxgkaa? Oikk, xh U kagkih aa POJK?

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
over 5 years ago

Oak kgxaq Pxwh . Oiaxka aiaaq wk akk!!

ludie_orn3960 Avatar
ludie_orn3960
over 5 years ago

Jah, wk'k aaah x kiwia, U qhak. Oh hak kahw Psiwk Pqwak ixk ikkk aaah gaiaxkaa. Kiaaq wk akk hak!

-
--:--/--:--