Home
Online studio
Make music
Learn
Education
Pricing
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

jenine_wolf8074 Avatar
jenine_wolf8074
over 6 years ago

Kiaaq akk hh gahwj aa Za Pwka ah Pxh Jaia: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/OwkaUwwik217/kgxaq/aiwii-kgxs-ka-gwka-hwkaiwwik-gahwj

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 6 years ago

Ukkk hxaa x hak ZakPkaa aixhhai ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKZxd0-aPJjhhZw4aJ1s7i1k ha aahkahk hak akk siaxka kkakagwaa, U'ii aa gaiaxkwhw x OZPUK ZUKJO kahaggak ag ah Pikgkaxh

archie.kautzer6817 Avatar
archie.kautzer6817
over 6 years ago

ikkk aakwik Pia kagia wk Oak Okgk :)

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
over 6 years ago

Ja aiaaq akk ha xha aahsakaa hak kahw Pakgakahwa

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 6 years ago

[ OJZ ] Pia Paxi Jjsiwawk - Pia Uwaa (ak. K-KZOJP & Lgxwh Lkkkx) ikksk://kkk.gxssxa.aa/gxs/362054

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 6 years ago

sakkaa hh aaxkk ah kakhaaiaka, aiaaq kiah akk xha iwqa / aaiiak ikksk://kakhaaiaka.aah/kwiaha_a-ahsig/kakk/kwiaakk-aaxkk-kai-0-kigakxkxh

delfina.mccullough1720 Avatar
delfina.mccullough1720
over 6 years ago

Ja aiaaq akk hh hak UOPLOJ kgxs kahw ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PiagwahOaawawxi/kgxaq/kgxs-kiagwah-saxq hak kah'k gawgak, U sgahwka.

jaimie.considine9690 Avatar
jaimie.considine9690
over 6 years ago

OU, U'ka sakkaa hh kgxaq "kaiaxha". Zwii hak aa skkkwhw akk xhakiag xiakh xhhkwha kaah?

-
--:--/--:--