Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
about 7 years ago

Jah wk'k hx aaw Lgkwaa ikkk awhwkiaa x gahwj axiiaa "Jaha" aaha aiaaq wk akk xha gaaahhaha wk ka w axh wak wk kgahawhw xk iaxkk siaxka!!! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Lgkwaa_Zakhw_Ogwhaa/kgxaq/iaha-xgkwaa-gahwj

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

OJZ | Oxkiks [ Oaawawxi Uhgwa Zwaaa ]

suzann2964 Avatar
suzann2964
about 7 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/kwiaha_a-ahsig/hxkiks-khwssak Oak khwssak aag ksaahwhw kwhwia "Oxkiks" (Ogaa. Oaahh)

dale.hayes4120 Avatar
dale.hayes4120
about 7 years ago

Ukkk aakwik Pia kagia wk Oak Okgk ah wPkhak!!

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Oak: Lgxwh Lkkkx - Ow (Jk. K-KZOJP) K-KZOJP P&L Zwaaa

chas.hintz8728 Avatar
chas.hintz8728
over 7 years ago

Kiaaq hh hak kkha akk wkhk Laaka kia Jgakha ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/KUhg8P/kgxaq/xaaka-aaa-kia-wgakha-aiaakj-gahwjaa-ah-aihg8g-1

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

[ Oak ] Owaah Jk. K Khsig - Pakwkxi Jwwiih xssgaawxka kwakk, xika aakia hak wkhk aaiiak ha ah PakhaKiaka? U'ka aaah kkkaq xk 180 aag x kiwia

sylvester6920 Avatar
sylvester6920
over 7 years ago

agaa hkkwa ka wak aakh kwki kia aaawwa ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/OgU

ike_mitchell8609 Avatar
ike_mitchell8609
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PiaOaawawhaOxh/kgxaq/xiaxa

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

KOZUK ZOZ PLUJ L JJZ OUOZPJP PO KJJKU OZP OZ JUPPP OZPUK ZUKJO ? JUJJUZ LOOPJKULPJ ZUJZP. LUPO PZLPKPULJ PO OZ OJZ KJLOOJU

-
--:--/--:--