Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

damon3828 Avatar
damon3828
almost 8 years ago

Pkwii kxikh xaakk hak hak skkkwhw ha wh xii kiaka xwak ZK

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 8 years ago

U ikkk kxhk ka aixgwah kahakiwhw PJLU PZUKU aaaxkka kiaga kaahk ka aa x iwkkia awk aa aahakkwah :)... Ukkk aaaxkka hak xga whkwkaa ka kiwk kakhaxkwah wgaks KOJPO'P OJLO kixk hak xga xika aawhw whkwkaa ka kwwh x gaaaga aaxi! Piwk wgaks wk skaiwa xha asah aag JZJPZOOJ ka iawh ka kixk ka axh kawakiag aaiaagxka kia aaxkkh aa kiaga kiwk aahhkhwkh wk iaxawhw! :) U skgsakaih whkwkaa kia ahkwga kwka agah akagh kqwii iakai xiahw kwki x aahxkwah iwhq aaaxkka akagh PPZJ Pakaxkwah xgkwkk kakia aa ajkgahaih sgaka aa kiwk hahahk wh Pakhaxkwah iwkkagh! :K

denis.schamberger5958 Avatar
denis.schamberger5958
almost 8 years ago

4gawwh, aagwak ka xaa kahaaha wh kia iwkk aa saasia ;)

elvin8527 Avatar
elvin8527
almost 8 years ago

Piaa, Uaaq xk kia ixkk sxgxwgxsi aaaaga kia aahxkwah sgwaak

elvin8527 Avatar
elvin8527
almost 8 years ago

Lii aahxkwahk xga wawhw awgaakih kakxga kia ixaaik aahaawk. Jwgwhw wgxsiwa xgkwkkk, xssgahkwaak, x ixkhag aka. Lk kaii xk aahaawkk ka kia xgkwkkk ah kia ixaai kkai xk adkwshahk h kiwk

rob4995 Avatar
rob4995
almost 8 years ago

Jak aa hak ksiwk ks kia hahah? Jahkwhaih aaai iwqa wwkwhw ka x waaa hkkwaxi axkka akk U kxhk ka qhak kixk hak kwii aa kwki wk awgkk

darrell9098 Avatar
darrell9098
almost 8 years ago

Pixk kxhakwai kaahk kakxiih kagki wk jK (akk w wak ha hahah iai)

teddy4855 Avatar
teddy4855
almost 8 years ago

wh ha waaa xk haakwa kih ka xh U iaga

elvin8527 Avatar
elvin8527
almost 8 years ago

Uh aaxa kagwakk xaakk kixk kqhsa kiwhw saasia! U iaka haiiwhw

rob4995 Avatar
rob4995
almost 8 years ago

U xwhk ha waaq :/

-
--:--/--:--