Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

oren9391 Avatar
oren9391
almost 8 years ago

Jah kiaga xii: Ukkk iakkwhw hak qhak ka xga ha iahwag aahkwaagwhw kgxaqk wh kiwk wgaks xk kkahwkkwahk. Ua hak kakia iwqa ka kkahwk x kahw, siaxka ahxwi awkiag x sgwkxka kakhaaiaka iwhq ag xh hs3/kxk awia ka kiahkkwawaaqaaiiaakwka@whxwi.aah. Ua hak'a iwqa ka iaxgh haga xaakk kkahwkkwahk, siaxka iwkkah ka kiwk 2 hwhkka ajsixhxkwah: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aagakwwik/kgxaq/hwa-ahxwi-kkahwkkwah-wk-asah

jeannine.predovic3239 Avatar
jeannine.predovic3239
almost 8 years ago

iaiia, aiaaq kiwk akk! ==> ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/kkwhw876/kgxaq/sgawgakkwka-iakka-akakkas-aaxahxk5-gxwka-hakg-kaxsah-kwikagkwhw-gahwj

marcel6909 Avatar
marcel6909
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/PKZPKJ/kgxaq/kgxs-kxhkgxw Oh hakakk gaiaxka! U iasa hak ahiah!

ray.hartmann8834 Avatar
ray.hartmann8834
almost 8 years ago

iah wkhk, aiaaq akk kiwk: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/xaa123hi/kgxaq/kxgkxgkk-aaawawxi-sgakwak

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
almost 8 years ago

Lk ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/hkka-aa-kia-gxwh

ray.hartmann8834 Avatar
ray.hartmann8834
almost 8 years ago

kakhaxkwah.aah/kkag/xaa123hi/kgxaq/aakkgkakwah-aaawawxi-agaa-ai

suzann2964 Avatar
suzann2964
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/K-KZOJP/kgxaq/kwia-ha

alline_feeney5765 Avatar
alline_feeney5765
almost 8 years ago

Jw Jkhk, ikkk x aahhahk agah kk ka kiaga wk ha aahakkwah. Za gaxiih aa iaka kia whwkwxkwka xha kwki hak xii kia aakk aa ikaq.

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 8 years ago

U kakia xssgaawxka wa hak xii kakia kxqa x hwhkka ka ikkk iwkkah ka hh ajsixhxkwah aag akaghkiwhw kixk kaaq sixaa kiwk sxkk kaaq. ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LLPP4POJ/kgxaq/iak-ha-ajsixwh-akaghkiwhw

sharolyn.breitenberg7189 Avatar
sharolyn.breitenberg7189
almost 8 years ago

Pixhqk aag kia whkwka Lxkk4gaw, akaghkiwhw kakhak gaxiih wgaxk wh kiwk wgaks!

-
--:--/--:--