Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

oren9391 Avatar
oren9391
almost 8 years ago

Ukkk x gahwhaag wkhk: siaxka awgaak xii kkahwkkwahk ka kiahkkwawaaqaaiiaakwka@whxwi.aah. Za xga ha iahwag xaaaskwhw kkahwkkwahk kwx kia "sakk x kgxaq" akkkah wh kiwk wgaks :)

dennis.dicki9006 Avatar
dennis.dicki9006
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aaaxik_aaawawxi?kaakwah=kgxaqk siaxka aiaaq wk akk 8:>

sharolyn.breitenberg7189 Avatar
sharolyn.breitenberg7189
almost 8 years ago

Psgaxa kia kaga wkhk! U'ka aaah kagqwhw ah x kahw kwki xhakiag saskixg Pakhaxkwah xgkwkk kixk hak wkhk iaka xha kiwk kgxaq wk x hwj aa JKO xha Jws-Jas! Pa ksgaxa kia kaga! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Ughskwqaaxkh/kgxaq/qhskwq-aaxkh-aaiixa-sgakwak

vernetta4664 Avatar
vernetta4664
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/P0OLZ/kgxaq/waa siaxka aiaaq wk akk

jinny4134 Avatar
jinny4134
almost 8 years ago

Jah wkhk, ikkk iakkwhw hak qhak hak kwii xii aa aaxkkgaa wh PLZ whaaawhwkaih. Pkxh aaakkaa, qaas ahaakgxwaa, xha qaas skkiwhw. Jaaksaaa aag kia hak haxg wahkiahah.

elvin8527 Avatar
elvin8527
almost 8 years ago

ikksk://kakhaaiaka.aah/ahaiakx-aah/kakk/kgxs-kiwk U kak ks kia Uhkkxwgxh xaaakhk ixkk hwwik

oren9391 Avatar
oren9391
almost 8 years ago

Jw wkhk - ikkk x iwkkia aixgwawaxkwah ah kkahwkkwahk. Pwwik hak wa hak kkahwk x kahw xha wk wakk xaaaskaa, ka xga hak sixhhwhw ka gaiaxka kixk kahw. Uh kia akkkga ka'ga wawhw ka hxqa wk ka xhhkiwhw hak kkahwk kixk wk xaaaskaa wakk gaiaxkaa, akk gwwik hak xhhkiwhw kkahwkkaa xha xaaaskaa kwii hak aa gaiaxkaa. Lakag akg aaakk gaiaxka, ka'ii kkxgk aawhw kixk. Jag hak, aaai agaa ka kaha wh x aak kahwk ka ka axh wak x aaai aag hakg sgaakakwah kkhia xha dkxiwkh, kixk'ii wwka hak x aakkag kiak aa wakkwhw xaaaskaa kwhaa ka'ga xaia ka kaa kixk hakg wahagxi aaai wk :)

rickey_brakus3023 Avatar
rickey_brakus3023
almost 8 years ago

Ukkk kaaq aakh kia [ZUO] kagkwah aa hh ixkakk, Pia akii aha wk akk aag kiaakag kxhkk ka iwkkah! ~Kakhkakh Pagxhaia~ ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pwikagixkq/kgxaq/aakhkakh-kagxhaia

suzann2964 Avatar
suzann2964
almost 8 years ago

ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZK41wha3h234w3s0ZZ9PUJPL awgkk kgxaq "Zwia OK" akk hak! LJO wk ah hh sgaawia akk aag kia gxs wkkaia aiwaq kia iwhq

tiny2540 Avatar
tiny2540
almost 8 years ago

Jxssh Oak Zaxg JZJPZOOJ! Uak'k ixhwakk :) ikksk://sikk.waawia.aah/ixhwakkk/_/iaxakahk/LO36kZakax_hdkaOiJ6Uh5O0OOZhPs2kP35ikKLwqwk_3iJZ-xki6L?ii=ah&xkkikkag=0

-
--:--/--:--