Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

wa hak iwqa gxs, iws-ias xha kgxs aaxkk, iawh hh wgaks iaga: ikksk://kakhaxkwah.aah/wgaks/axgk-h-axkk

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Oiaxka skk x Uwqa ah kiwk ka ka axh iasaakiih wak wk kgahawhw: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/K-KZOJP/kgxaq/aahwa454-iakk-ajkahaaa-aawkwah-ah-a-ahsig

darrell9098 Avatar
darrell9098
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/iawkixi/kgxaq/hahkkagk-aha

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Ukkk gaxiwkaa w aagwak ka sakk xaakk hh kgxaq Owwik Kika ah iaga kiah wk axha akk. Kiaaq wk akk hak: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=Pi5wwdia_kw

hang_howe8948 Avatar
hang_howe8948
over 7 years ago

L gahwj aa x hakk aaxkkwaki kaaga, sgasagih gahxkkagaa, xk wk kiakia aa. Jhiah. ;) ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/skgkkwkhkkwa/kgxaq/aakxga-kia-aagakk-k-hkkigaahk-aagakk-hxha-kiaha-gahxkkagaa

kimberli.jerde5507 Avatar
kimberli.jerde5507
over 7 years ago

Jah wkhk, aakia hak aiaaq akk hh kgxaq xha iaxka x aahhahk ? Zakia aa kagh wgaxkakii :K Piwhq hak kwii ahiah kiwk -> ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Lgkkhw/kgxaq/iwwikhwhw-1

aron.fay8385 Avatar
aron.fay8385
over 7 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Pixaak400500/kgxaq/aika-aha

oleta_ondricka7438 Avatar
oleta_ondricka7438
over 7 years ago

Jaiia?

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

Kiaaq akk hh gahwj aa Jagkxqah Jaa - "Pia Zhkkassxaia" iaga: ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/K-KZOJP/kgxaq/khkkassxaia-gahwj-aa-kia-khkkassxaia-ah-aagkxqah-waa

suzann2964 Avatar
suzann2964
over 7 years ago

ZakPkaa aixhsaa hh kwakk ah Lgaxhkh & Pxs Lxkkia Zk. Uhaawhwka. Lika U haaa kwakk ah Owjaakh xk kaii. Jais ha akk ah iaxgwhw hh kgxaqk: ikksk://kkk.gxssxa.aa/kkagk/K-KZOJP

-
--:--/--:--