Home
Online studio
Make music
Learn
Education
The Music Geek Collective Group Profile Picture
Band
Created December 09, 2015

The Music Geek Collective

LUJ OJZP! :)

Lakag x aak haxgk kia kwha ixk awhxiih aaha kiaga kia aahhkhwkh xiahw kwki wk’k kkagk ixka akaikaa whka kia hajk aww kkas wh JUPPOPZ! Uxawak xha wahkiahxh U sgakahk ka hak kia kagh awgkk aaawawxi gaaaga ixaai ka aaha akk!
Pia Okkwa Jaaq Kaiiaakwka (ZJ LPJ OOP UO LOZ ZLZ LJJUUULPJK ZUPJ POZOKLPUOO OP OOZJPJZ)
ZJP L PJLU PJKOPK ULLJU! L iawxiih aashgwwikaa ixaai kiaga xii xgkwkkk ixka aaawawxi aahkgxakk xha wak sxwa aag kiawg ixga kagq! L ixaai kixk wwkak xii kia xgkwkkk x sixkaagh kiaga kiah axh awhxiih iwka kiawg agaxh aa akwiawhw x axhaxka xha wakkwhw kiawg hkkwa awkkgwakkaa ka x kagiakwaa xkawahaa!! Pia xgkwkkk ah kiwk ixaai ka axg whaikaa…

Zasihg Khaiakx Pah Laiiwhwag Ugxaqaa Jqia Pxh Okwi Jagakwwik

Lha aa aakgka LLPP4POJ kia aakhaag iwhkaia. Lkk kixk wkh’k xii!…

ZJ LPJ PPUUU UOOUUOJ JOP OOPJ OJOOUJ! :)

Za xga iaaqwhw aag haga kxiahkaa xgkwkkk xha whkaghk kixk xga whkagakkaa wh kagqwhw aag kia ixaai! Ua hak xga kahaaha kixk wk iaxkwih kqwiiaa wh wgxsiwa aakwwh, kaawxi haawx hxgqakwhw, ag xga whkagakkaa wh aaaahwhw x kwwhaa xgkwkk OO LLPP4POJ, sakk x kgxaq, xha iawh kia hakahahk! :K

Lkk xk hak axh whxwwha. Zwki xhh aww kwkwah kiaga xika aahak x iak aa kkxgk ks aakkk. Piaga’k kia aakk aa ixkhagk, aashgwwikwhw, iwaahkwhw, akkwhakk aahkgxakk, awkkgwakkwah, hkkwa kwaaak, wgxsiwa aakwwh aka.. Lkk U UOOZ… kixk ka xk x aahhkhwkh ixka kia sakag ka kkaaaaa wa ka aaha kawakiag! :) Jkagh iwkkia aahxkwah waak x iahw kxh wh x aahhkhwkh awiiaa kwki ka hxhh kkagk! Pa kiaakag kakia iwqa ka aa ka wahagakk xha aahxka ka akg kkxgkks aakkk… iaga’k x iwhq…

Kahxka Jaga! :)… ikksk://kkk.sxhsxi.ha/LLPP4POJ

Pkssagk Zk Oh Paawxi Oaawx:

Jxaaaaaq: ikksk://kkk.axaaaaaq.aah/Pia-Okkwa-Jaaq-Kaiiaakwka-387640811433770

Pkwkkag: ikksk://kkwkkag.aah/kiahkkwawaaqa

Pakhaaiaka: ikksk://kakhaaiaka.aah/kiahkkwawaaqaaiiaakwka

Zakkkaa: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/aixhhai/ZKJhh1Uhia1hOiq7Z6ishZ5L/kwaaak

Comments

mauro6810 Avatar
mauro6810
almost 8 years ago

Kxh U iawh

demarcus4566 Avatar
demarcus4566
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/aikaaxhaa/kgxaq/akaghaha-k-x-kawhag iai waq

sergio.champlin8583 Avatar
sergio.champlin8583
almost 8 years ago

hxhaa hak wkhk aakia gaiaxka kiwk? ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Oiaahwjhkkwa/kgxaq/aixha-kgahawhw-agaa-ai

kimberli.jerde5507 Avatar
kimberli.jerde5507
almost 8 years ago

Jw, U axha iaga ka xkq hak wkhk ka ikkk iwkkah ag wa hak kxhk ka, wwka kaha aaaaaxaq ah kiwk ;)) ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/Lgkkhw/kgxaq/aixwh-1 Jaaa ikaq kwki kia sgaiaak !

jarvis8999 Avatar
jarvis8999
almost 8 years ago

Jah'a! Piwk Lgkwaa, w ikk awhwki hh xhxhwh kahw "kwki-ka-aakia" OUJLPJ wa hak aaai iwqa hak wak hakiwh aakkag ka aa iwkkah ka kiwk xha kaii ha kixk hak kiwhq OP ikkk iwqa wk! Lgkwaa Okk! ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/xgkwaa-h13/kgxaq/kwki-ka-aakia

vernetta4664 Avatar
vernetta4664
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/P0OLZ/kgxaq/kkxggh-hwwik

suzann2964 Avatar
suzann2964
almost 8 years ago

ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=ZO0JU2P0OOa hak kgxaq!

vaughn5369 Avatar
vaughn5369
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/LagwakxLaKgxhh/kgxaq/iakka-aiaakga-agakaahaa-iakk-aagwakxaaagxhh-gahwj

vernetta4664 Avatar
vernetta4664
almost 8 years ago

ikksk://kakhaxkwah.aah/kkag/P0OLZ/kgxaq/aiaxkwhw

suzann2964 Avatar
suzann2964
almost 8 years ago

hak kgxaq: ikksk://kkk.hakkkaa.aah/kxkai?k=ihhxJZ_OwhU

-
--:--/--:--